tasknjoy พื้นที่ทำงานออนไลน์ได้รับการสนับสนุนในโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2

ข่าวเทคโนโลยี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 14:53 น. —ThaiPR.net

tasknjoy พื้นที่ทำงานออนไลน์ หนึ่งในบริการจากบริษัท เออีซี เอนลิสท์ จำกัด เป็น 1 ใน 104 โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2 เพื่อผลักดันให้ SMEs ไทย พัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งในรูปแบบของสินค้า กระบวนการ หรือ บริการ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs โดยมีกลไกให้ความช่วยเหลือ SMEs พัฒนานวัตกรรม ร่วมกับ ISP หรือ ผู้ให้บริการนวัตกรรม ที่เป็นนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย หรือภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น

ระบบห้องทำงานออนไลน์ tasknjoy นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างในยุคใหม่ ที่มีระบบรองรับการทำงานในด้านต่างๆ อย่างครบครัน อาทิ การสร้างประวัติออนไลน์ (Online Portfolio), การประกาศงานและการเสนอราคา (Task Posting and Online Proposal), ระบบการติดตามการทำงาน (Work Tracking), การร่างสัญญาการทำงาน (Contract System), และระบบการให้คะแนนความพึงพอใจ (Feedback) ซึ่งบริการต่างๆ นี้ จะเข้ามาช่วยให้การทำงานนั้นเป็นเรื่องง่ายดาย นอกจากนี้ทาง tasknjoy ยังช่วยโปรโมตงานของคุณผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานอีกด้วย

เริ่มทดลองใช้งานระบบห้องทำงานออนไลน์ tasknjoy ได้เดือนกันยายน 2559 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม www.tasknjoy.com หรือ 0 2392 4186


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ