การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจำปีการศึกษา 2543

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2543 15:33:57 น.
กรุงเทพฯ--2 มิ.ย.--มสธ.
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2543
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ที่นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ
ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวิธีการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลพื้นฐานอันจำเป็นต่อการศึกษา

ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ทราบเกี่ยวกับบริการด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการขอรับบริการเพื่อให้ได้รับประโยชน์

จากบริการนั้น ๆ อย่างเต็มที่ มหาวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา2543 ตามกำหนดการปฐมนิเทศดังนี้
กำหนดวัน-เวลาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด
กำหนดวัน-เวลาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนากรุงเทพมหานคร

จังหวัด               สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ                           จังหวัด               สถานที่เข้ารับการปฐมนิเทศ


กระบี่               โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล                            กาญจนบุรี            โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

กาฬสินธุ์             โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์                           กำแพงเพชร          โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ขอนแก่น             โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน                             ชัยนาท              โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

จันทบุรี              ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จ.จันทบุรี                    ฉะเชิงเทรา          โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์

ชลบุรี               โรงเรียนชลกันยานุกูล                                ตราด               โรงเรียนตราษตระการคุณ

ชุมพร               โรงเรียนศรียาภัย                                   ชัยภูมิ               โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

เชียงราย            โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม                              เชียงใหม่            โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ตรัง                โรงเรียนวิเชียรมาตุ                                 ตาก                โรงเรียนตากพิทยาคม

นครนายก            โรงเรียนนครนายกวิทยาคม                            นครราชสีมา          โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

นครปฐม             มหาวิทยาลัยศิลปากร                                 นครสวรรค์           ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จ.นครสวรรค์

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (คณะศึกษาศาสตร์)

นครพนม             โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย                             นนทบุรี              โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

นครศรีธรรมราช       ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จ.นครศรีธรรมราช             นราธิวาส            โรงเรียนนราธิวาส

น่าน                โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร                            บุรีรัมย์              โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปทุมธานี             โรงเรียนปทุมวิไล                                   ประจวบคีรีขันธ์        โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ปราจีนบุรี            โรงเรียนปราจิณราษฎรบำรุง                           พิจิตร               โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ปัตตานี              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี               เพชรบุรี             ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จ.เพชรบุรี

พระนครศรีอยุธยา      โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย                              พะเยา              โรงเรียนพะเยาวิทยาคม

พิษณุโลก             โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                               แพร่                โรงเรียนพิริยาลัย

พังงา               โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน                            พัทลุง               โรงเรียนพัทลุง

เพชรบูรณ์            โรงเรียนเพชรพิทยาคม                               ภูเก็ต               โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

มุกดาหาร            โรงเรียนมุกดาหาร                                  มหาสารคาม          โรงเรียนสารคามพิทยาคม

แม่ฮ่องสอน           โรงเรียนห้องสอนศึกษา                               ยโสธร              โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ยะลา               ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จ.ยะลา                     ร้อยเอ็ด             โรงเรียนสตรีศึกษา

ระนอง              โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร                               ระยอง              โรงเรียนระยองวิทยาคม

ราชบุรี              โรงเรียนเบญจมราชูทิศ                               ลพบุรี               โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ลำปาง              ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ.จ.ลำปาง                     ลำพูน               โรงเรียนจักรคำคณาธร

เลย                โรงเรียนเลยพิทยาคม                                ศรีสะเกษ            โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

สกลนคร             โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล                            สงขลา              โรงเรียนมหาวชิราวุธ

สตูล                โรงเรียนสตูลวิทยา                                  สมุทรปราการ         โรงเรียนสมุทรปราการ

สมุทรสงคราม         โรงเรียนศรัทธาสมุทร                                สมุทรสาคร           โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

สระแก้ว             โรงเรียนสระแก้ว                                   สุพรรณบุรี            โรงเรียนสงวนหญิง

สระบุรี              โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม                              สิงห์บุรี              โรงเรียนสิงห์บุรี

สุโขทัย              ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จ.สุโขทัย                    สุรินทร์              โรงเรียนสุรวิทยาคาร

สุราษฎร์ธานี          โรงเรียนสุราษฎร์ธานี                                หนองคาย            โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

อุตรดิตถ์             โรงเรียนอุตรดิตถ์                                   หนองบัวลำภู          โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

อุดรธานี             ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จ.อุดรธานี                   อุบลราชธานี          ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ.จ.อุบลราชธานี

อุทัยธานี             โรงเรียนอุทัยวิทยาคม                                อำนาจเจริญ          โรงเรียนอำนาจเจริญ


กำหนดวัน-เวลาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2543
เวลา 08.30-12.00 น.ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น
สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนเป็นนักศึกษา แต่ยังไม่ได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย ก็สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศได้
ตามวัน เวลา และ สถานที่ ที่กำหนด--จบ--
-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง