ปภ. บูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน – แก้ไขปัญหาการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ โคมลอย

ข่าวทั่วไป Tuesday July 12, 2016 16:05 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการประสานการปฏิบัติร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ โดยให้จังหวัดจัดทำประกาศจังหวัด ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อย ชนิด ขนาด และจำนวน สถานที่จุดและปล่อย มาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นการพนัน และมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย หรืออันตรายต่อการบินและอากาศยาน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า การจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดขึ้นสู่อากาศ นอกจากจะไม่สามารถควบคุมทิศทาง ระดับความสูงและการลอยตัวของวัตถุดังกล่าวได้แล้ว ยังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย หรืออันตรายต่อการบินและอากาศยาน รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการประสานการปฏิบัติร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัยจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ โดยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ดังนี้ 1. ห้ามจุดและปล่อย หรือทำให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขต นายอำเภอ หรือตามหลักเกณฑ์การอนุญาตตามประกาศจังหวัดหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 2. ให้จังหวัดจัดทำประกาศจังหวัด โดยต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากคณะกรรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในการจุดและปล่อย หรือทำให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันลอยขึ้นสู่อากาศ 3.ประกาศจังหวัด และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาในการจุดและปล่อย ชนิด ขนาด และจำนวน ของบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่จะทำการจุดและปล่อย สถานที่จุดและปล่อย มาตรการในการป้องกันมิให้มีการเล่นพนัน และมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 4. หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย หรืออันตรายต่อการบินและอากาศยาน 0-2243-0674 0-2243-2200 www.disaster.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ