วัยรุ่น 66.75% ยอมรับเคยเล่นโปเกมอนโกในเวลาเรียน/ทำงาน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 10:30:58 น.
กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

วัยรุ่น 66.75% ยอมรับเคยเล่นโปเกมอนโกในเวลาเรียน/ทำงาน ร้อยละ 68.03 เชื่อว่าการเล่นเกมโปเกมอนโกมีส่วนเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากขึ้น 70.09% เห็นด้วยที่มีการสั่งห้ามเล่นในสถานที่ราชการ/โรงพยาบาล

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ระดับอุดมศึกษา)แถลงผลการสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการเล่นเกมโปเกมอนโก (Pokemon Go) ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน ซึ่งได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,170 คน

ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าวว่า โปเกมอนโกถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของเกมที่ผู้ผลิตสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้เล่นโดยการสร้างความแตกต่างของวิธีการเล่นด้วยการนำตัวละครที่อยู่ในเกมมาเชื่อมต่อกับโลกแห่งความเป็นจริงผ่านเทคโนโลยีระบบดาวเทียมนำทางหรือ GPRS ที่มีใช้อยู่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนให้ผู้เล่นสามารถเกิดความสนุกและเพลิดเพลิน ซึ่งกลายเป็นการดึงดูดให้ผู้เล่นเกมทั่วโลกให้ความสนใจดาวโหลดไปเล่นเป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลระบุว่าเพียงระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือนหลังจากที่เกมโปเกมอนโกเปิดให้เล่น มีผู้ดาวโหลดไปเล่นแล้วมากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก สำหรับประเทศไทย เจ้าของเกมโปเกมอนโกได้เปิดให้ผู้เล่นในประเทศไทยดาวโหลดได้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เล่นเป็นจำนวนมากดาวโหลดมาเล่น แต่ด้วยลักษณะของเกมที่ต้องเล่นในสถานที่ต่างๆจึงมีปัญหาเกิดขึ้นและกลายเป็นข่าวอยู่เป็นระยะๆ ได้แก่ ปัญหาการเข้าไปเล่นเกมในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล หรือในสถานที่ส่วนบุคคลต่างๆ เป็นต้น ปัญหาอุบัติเหตุจากการเดินหรือการขับขี่ยานพาหนะเพื่อทำการเล่นเกม ปัญหาการกีดขวางการจราจรบนถนนหรือบนทางสาธารณะ ปัญหาการไปเล่นเกมในสถานที่เปลี่ยว รวมทั้งปัญหาการเล่นเกมในเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น ในช่วงเวลาเรียนหรือทำงาน เป็นต้น และปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมโปเกมอนโกในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

จากปัญหาดังกล่าว หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้คนทั่วไปในสังคมเริ่มออกมาแสดงความห่วงใยและตระหนักถึงการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเล่นเกมโปเกมอนโก รวมถึงการควบคุมการเล่นเกมดังกล่าวอย่างเหมาะสมโดยไม่สร้างผลกระทบทั้งกับตัวผู้เล่นและผู้อื่น เช่น มีการสั่งห้ามเล่นเกมโปเกมอนโกในสถานที่ราชการ หรือการพิจารณาจำกัดบริเวณการเล่นเกมโปเกมอนโกมิให้ไปละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้อื่น เป็นต้น จากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการเล่นเกมโปเกมอนโก (Pokemon Go) ผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน

ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าวต่อว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเพศชายร้อยละ 50.94 และเพศหญิงร้อยละ 49.06 อายุระหว่าง 15 ถึง 25 ปี สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านพฤติกรรมการเล่นเกมโปเกมอนโกผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งหรือคิดเป็นร้อยละ 50.09 ระบุว่าในปัจจุบันตนเองยังคงเล่นเกมโปเกมอนโกผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนอยู่เป็นประจำทุกวัน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21.37 ระบุว่าเล่นประมาณ 4 ถึง 6 วันต่อสัปดาห์ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลือระบุว่าเล่นประมาณ 1 ถึง 3 วันต่อสัปดาห์และเล่นน้อยกว่า 1 วันต่อสัปดาห์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.32 และร้อยละ 4.87 ตามลำดับ โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 17.35 ระบุว่าในปัจจุบันตนเองเลิกเล่นไปแล้ว และเมื่อเปรียบเทียบวิธีการเล่นเกมโปเกมอนโก กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.82 ระบุว่าตนเองใช้วิธีการเดินด้วยตัวเองมากกว่า ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.02 ระบุว่าตนเองใช้ยานพาหนะมากกว่า โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.16 ระบุว่าตนเองใช้ทั้งสองวิธีพอๆกัน

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างถึงสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 66.75 ยอมรับว่าตนเองเคยเล่นเกมโปเกมอนโกในช่วงระหว่างเวลาเรียน/เวลาทำงาน ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.36 ยอมรับว่าเคยเข้าไปเล่นเกมโปเกมอนโกภายในสถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/วัด-ศาสนสถาน ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.39 ระบุว่าตนเองมีเพื่อน/ญาติพี่น้อง/คนรู้จักที่กำลังเล่นเกมโปเกมอนโกอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.9 ยอมรับว่าตนเองเคยถูกผู้อื่นต่อว่า/ตำหนิขณะกำลังเล่นเกมโปเกมอนโก เช่น การเดินกีดขวางบาทวิถี/ทางสาธารณะ การขับขี่ยานพาหนะกีดขวางการจราจร การเดินข้าม/เดินบนถนนสาธารณะขณะมียานพาหนะวิ่งผ่าน การเดินกีดขวางบริเวณป้ายรถประจำทาง/สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

ในด้านความคิดเห็นต่อการเล่นเกมโปเกมอนโก กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 67.09 มีความคิดเห็นว่าการเล่นเกมโปเกมอนโกมีส่วนทำให้ตนเองให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวน้อยลง ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างเกือบสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 65.13 มีความคิดเห็นว่าการเล่นเกมโปเกมอนโกมีส่วนทำให้ตนเองมีสมาธิในการเรียน/การทำงานน้อยลง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 68.03 มีความคิดเห็นว่าการเล่นเกมโปเกมอนโกมีส่วนเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้อนถนนได้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.06 มีความคิดเห็นว่าการเล่นเกมโปเกมอนโกมีส่วนทำให้ตนเองมีรายจ่ายต่อเดือนเพิ่มขึ้น

โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.07 มีความคิดเห็นว่าควรมีการกำหนดบริเวณพื้นที่อนุญาตให้เล่นเกมโปเกมอนโกในสถานที่สาธารณะต่างๆเป็นการเฉพาะ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 70.09 เห็นด้วยที่มีการสั่งห้ามเล่นเกมโปเกมอนโกในบริเวณ สถานที่ราชการ เขตทหาร และโรงพยาบาล และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.85 มีความคิดเห็นว่าควรมีการลงโทษผู้ที่เล่นเกมโปเกมอนโกในสถานที่ที่มีการสั่งห้าม/ในสถานที่ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง