ล็อกซเล่ย์ ขอเชิญร่วมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เทิดไท้ มหาราชันย์ ประจำปีการศึกษา 2548

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2548 11:36:00 น.
กรุงเทพฯ--1 ธ.ค.--ล็อกซเล่ย์

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท โปรเกรส อินฟอร์เมชั่น จำกัด  และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเยาวชนไทยให้มีการประดิษฐ์คิดค้นและสามารถนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้น ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยภายหลังจากที่ภาคต่าง ๆ ได้จัดการแข่งขันระดับภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการแข่งขันระดับชาติในระหว่างวันที่ 1 — 4  ธันวาคม 2548 ณ ห้อง M.C.C.HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ

เนื่องในโอกาสดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธี

(1) พิธีเปิดงานโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2548 เวลา 11.00 -13.00 น.

(2) พิธีประทานรางวัลโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตลอดจนพิธีปิด ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม  2548 เวลา 14.00 — 16.00 น.

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
กำหนดการพิธีเปิด
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เทิดไท้ มหาราชันย์ ประจำปีการศึกษา 2548
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2548
ณ ห้อง M.C.C.HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
11.00 น.          ลงทะเบียน

11.15 น.          นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ, เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

และผู้มีเกียรติเข้าแถวเตรียมพร้อมให้การต้อนรับประธานในพิธี

11.30 น.          นายพีรพันธุ์   พาลุสุข,  ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะให้การต้อนรับ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนะนำ ผู้แทนจากบริษัทผู้ให้การสนับสนุน
ประธานในพิธีเข้าสู่ที่รับรอง คณะผู้มีเกียรติเข้านั่งประจำที่ และรับสูจิบัตร
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี
ถ่ายภาพร่วมกัน
ประธานในพิธีเยี่ยมชมงาน
13.00 น.          ประธานในพิธีเดินทางกลับ
กำหนดการพิธีประทานรางวัล
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จประทานรางวัลแก่ผู้ชนะ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เทิดไท้ มหาราชันย์ ประจำปีการศึกษา 2548
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2548
ณ ห้อง M.C.C.HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
14.00 น.          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึงห้อง M.C.C. HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ
มีผู้เข้าร่วมรับเสด็จดังนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจตุรนต์  ฉายแสง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ)
รองเลขาธิการ (นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล) ถวายมาลัยข้อพระกร
รองเลขาธิการ (นายเจริญ  ภักดีวานิช)
รองเลขาธิการ (นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์)
ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา (นายอกนิษฐ์  คลังแสง)
ผอ.สำนักนโยบายและแผนฯ (นายมังกร  หริรักษ์)
ผู้แทนห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  (คุณวัชนีย์  ศิรประภา)  ถวายมาลัยข้อพระกร
ผู้แทนบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  (ดร.สมภพ  เจริญกุล)
เสด็จเข้าสู่ที่ประทับ / ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ถวายสูจิบัตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา กราบทูลรายงาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กราบทูลเบิก
นักเรียนนักศึกษา ที่ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้ารับรางวัล   จำนวน 25 ราย
ผู้สนับสนุนโครงการเข้ารับโล่เกียรติคุณ จำนวน 4 ราย
1.  คุณคมสัน  รุ่งเรืองสรการ    บมจ.ล็อกซเล่ย์
2.  คุณเมธา  ศรีบุญเรือง    บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด
3.  คุณสายรุ้ง  ฉันทะชัยมงคล  บริษัท โปรเกรส อินฟอร์เมชั่น จำกัด
4.  คุณวัชนีย์  ศิรประภา   บ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
ผู้เข้าถวายเงินและของที่ระลึก จำนวน 3 ราย
1. ดร.สมภพ  เจริญกุล  ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
2. คุณมาริสา  แสนกุลสิริศักดิ์  ถวายของที่ระลึก
3. นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
ฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน และผู้ให้การสนับสนุน ( 3 ชุด)
เสด็จทอดพระเนตรผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ของนักเรียนนักศึกษา
เสด็จออกจากห้อง M.C.C. HALL ทอดพระเนตร การสอนอาชีพระยะสั้น
(108 อาชีพ) และถนนอาชีพ
16.00 น.          ประทับรถยนต์ที่นั่ง  เสด็จกลับ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณวิลาสินี กาญจนสิงหาสน์
โทร.02-348-8635--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง