เรียนไกด์ระยะสั้นประมาณ 3 เดือน

ข่าวทั่วไป Monday December 19, 2016 17:13 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยวระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 อบรมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวันอังคาร - ศุกร์ อบรมเวลา 17.30-20.30 น. และ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือ 09.00-20.00 น. โดยประมาณ(ยกเว้นวันที่ต้องเดินทางออกทัศนศึกษานอกสถานที่ ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา หัวข้อ/วิทยากรตามความเหมาะสม) สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องท่องเที่ยวและบริการ(ห้องพักอาจารย์ 2) ชั้น 2 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.facebook.com/guideinterssru จากนั้นสแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งมาที่ yingwin@hotmail.com หรือ ส่งมาทางจดหมาย EMS มาที่ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เลขที่ 1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กรณี สมัครทางออนไลน์นี้ กำหนดการสมัครและส่งจดหมายปิดรับภายในวันที่ 29 เมษายน 2560 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากกรมการท่องเที่ยว ถึงเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทำการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร โทร.081-644-8199 / 085-993-5609 /081-901-2928 หรือ 02-160-1548-50 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 4 เดือน เป็นรูปสี จำนวน 4 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปทุกใบ) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมนำบัตรจริงมาแสดง 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา ต้องใช้วุฒิที่ระบุการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จำนวน 2 ชุด (ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง 5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น อย่างละ 2 ชุด(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง 6. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ชุด การสอบคัดเลือก และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม สถานที่สอบคัดเลือก อาคาร 37 ชั้น 2 ห้อง 3722-23 และห้อง 3726 สอบข้อเขียน อาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้สมัครจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน บัตรเลขที่สอบ และบัตรประจำตัวประชาชน มาเป็นหลักฐานในการสอบ และต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบคือ ปากกา หรือดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และห้ามนำอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ สอบสัมภาษณ์ (ต่อช่วงบ่าย) อาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 13.00 เป็นต้นไป อาคาร 37 ชั้น 2 ประกาศผล จันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริเวณบอร์ดสาขาวิชาฯ อาคาร 37 ชั้น 1 และทางเว็ปไซต์ http://www.facebook.com/guideinterssru รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวโดยการชำระค่าธรรมเนียม39,500 บาท เป็นค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-6 พฤษภาคม พ.ศ.2560 หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มาชำระค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางคณะกรรมการฯ จะเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในลำดับสำรองมามอบตัวแทน สถานที่ฝึกอบรม ห้องสัมมนาการท่องเที่ยว ชั้น 2 อาคาร 37 ห้อง 3725 การบรรยาย : ห้อง 3725(ห้องสัมมนาการท่องเที่ยว ชั้น 2 อาคาร 37), และห้องเรียนอาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา การศึกษานอกสถานที่ : 1) กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์-อาทิตย์ (เวลาโดยประมาณ 08.00 – 17.00 น.) - พระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม - วัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร - พระที่นั่งวิมานเมฆและหมู่พระราชวังดุสิต 2) ต่างจังหวัด ในวันหยุดราชการ (เวลาโดยประมาณ 06.30 – 17.00 น. ของแต่ละวัน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี - จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม - จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร - จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย อัตราค่าธรรมเนียม ในการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) มีดังนี้ - ค่าระเบียบการ, ใบสมัคร 100 บาท - ค่าสมัครเข้ารับการอบรม 200 บาท (หากสมัครทางออนไลน์ ต้องชำระค่าสมัคร 300.- แล้วทางโครงการจะจัดส่งคู่มือระเบียบการใบสมัคร กลับไปให้ทางอีเมลย์ท่าน) - ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 39,500 บาท

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ