ราชภัฏพระนครจับมือเครือข่ายวิชาการและงานวิจัยจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2017

ข่าวทั่วไป Thursday March 16, 2017 10:11 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัย Gunma University ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน ครั้งที่ 8 (The 8th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference VIII: I-SEEC 2017) ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และจัดอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงครั้งที่ 8 ในปีนี้ โดยยึดภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาด้านหนึ่งคือ การวิจัย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้บูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ของสถาบันได้ อาทิ การจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ ยิ่งไปกว่านั้นผลที่ได้จากงานวิจัยด้านต่างๆ ยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้หลากหลาย จึงเห็นได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและเครือข่ายจึงมุ่งเน้นในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายร่วมมือการวิจัยในท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตงานวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายจัดเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างเครือข่ายวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. โดยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงาน ครั้งที่ 8 (The 8th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference VIII: I-SEEC 2017) ในวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส Prof. Dr. Yusaka Fujii อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยคันมะ (Gunma University) และ รศ. ดร. บวร ปภัสราทร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันบรรยายและอภิปรายในหัวข้อเรื่อง Emerging Topic of Social , Engineering and Energy อีกด้วย ในการนี้ รศ. ดร. พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กล่าวว่า การประชุมวิชาการ I-SEEC จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนกระทั่งปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุม ผมรู้สึกขอบคุณจากใจที่เครือข่ายทุกท่านให้ความสำคัญ และมาร่วมแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย อีกทั้งแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนางานวิจัยในอนาคต นอกจากการจัดประชุมในวันนี้แล้วเรายังมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติ และร่วมผนึกกำลังในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ/งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ