อนันดาฯ พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้าน Tech Company & Start up ยึดโมเดลญี่ปุ่น เมืองต้นแบบระบบการจัดการอัจฉริยะ (Smart City) รองรับการเติบโตก้าวกระโดดของเทคโนโลยียุคดิจิทัล

ข่าวอสังหา Friday March 31, 2017 09:51 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โชว์ศักยภาพผู้นำคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัย นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมเมืองต้นแบบระบบการจัดการอัจฉริยะ (Smart City) หนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่ง และผู้นำ Innovation ด้านที่อยู่อาศัยของประเทศญี่ปุ่น บริษัท มิตซุย ฟูโดซังฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในการร่วมทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยนำโมเดลการพัฒนาด้าน Innovation เพื่อการพัฒนาเมืองและโครงการต่างๆ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ สู่แนวคิดการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่อนันดาฯสามารถนำมาพัฒนาใช้ในธุรกิจหลักได้ในอนาคต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Ananda UrbanTech ช่วยสร้างสรรไลฟ์สไตล์ใหม่ๆพร้อมยกระดับชีวิตคนเมืองให้ดีขึ้นกว่าเดิม หวังสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยในอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตคนเมืองที่ดียิ่งขึ้น พร้อมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดัน Start Up ของไทยให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ รองรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า การเติบโตของเมืองใหญ่ในแต่ละประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ความหนาแน่นของการพักอาศัย และสัดส่วนของการอยู่อาศัยในพื้นที่เมืองที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆในการบริหารจัดการเมืองตามมา ปัญหาในหัวเมืองใหญ่ๆทั่วโลกจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ประกอบไปด้วย ปัญหาจราจรที่แออัด ปัญหามลภาวะ ปัญหาความสิ้นเปลืองด้านพลังงาน ปัญหาการจัดการของเสีย และปัญหาอื่นๆทางสังคม ในยุคทศวรรษที่ผ่านมาบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก และสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบต่างๆของเมือง หนึ่งในไอเดียสำคัญที่ได้มีการพูดถึง และได้รับความสนใจมากคือการพัฒนาเมืองแบบ Smart City หรือแบบนครอัจฉริยะ ในปัจจุบัน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะเป็นกระแสที่กำลังมีการพัฒนากันทั่วโลก เพราะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับเมืองเพื่อให้มีความน่าอยู่มากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับพื้นที่ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความปลอดภัยได้มากขึ้น แนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองให้มีความอัจฉริยะนั้น จะต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ รัฐบาล รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาเมือง ซึ่งในหลายประเทศก็ได้มีการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สเปน เป็นต้น โดยมีบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกได้เข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลในการนำเอาเทคโนโลยี ICT เข้ามาช่วยบริหารจัดการเมืองและชุมชนให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นจนประสบความสำเร็จในการเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆ สำหรับประเทศไทยภาครัฐให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเมื่อโลกเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วนจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะภาครัฐได้เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งด้านการให้บริการแก่ประชาชน และ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้เพิ่มรายได้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงบนเวทีโลก ดังนั้น อนันดาฯ ในฐานะผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ซึ่งไม่ได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นเพียงผู้ประกอบการอสังหาฯ เท่านั้น หากแต่เรามุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการใช้ชีวิตของคนเมือง หรือ Urban Living Solution โดยประกาศตัวเป็น Technology Company ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ามาผสมผสานกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น โดยตระหนักดีว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกพื้นที่และทุกประเภทของเทคโนโลยี จึงทำให้ต้องสร้าง Solution ใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าที่มากยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ทำให้ อนันดาฯ ได้นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาผสมผสานกับการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมยุคเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มความรู้และวิสัยทัศน์อันดับต้นๆ ที่เปิดโอกาสและให้พื้นที่ทางเทคโนโลยีในประเทศไทย และระดับภูมิภาค เพื่อช่วยส่งเสริมการทำกิจกรรมและส่งเสริมผู้ประกอบการ และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจโดยการเสริมทัพความแข็งแกร่งและให้ความสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจ Startup เพื่อการก้าวสู่ผู้นำด้าน Technology & Innovation และพร้อมเปิดโอกาสและให้การสนับสนุนเพื่อรองรับการทำธุรกิจสำหรับคน Generation ใหม่ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ที่จะนำมาปรับใช้กับการพัฒนาโครงการของบริษัทต่อไปในอนาคต อนันดาฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการมองหาโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าการสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อตอกย้ำความเป็น UrbanTech Startup ที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงพร้อมให้การสนับสนุนและพัฒนา Startup ไทยให้ก้าวสู่ตลาดในระดับสากล โดยล่าสุด อนันดาฯ พร้อมที่จะนำโมเดล Startup ของประเทศญี่ปุ่น มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจ อาทิ เช่น STAY Japan คือ ONLINE VACATION RENTAL WEBSITE เป็นการให้บริการรับจองห้องพักที่เน้นเฉพาะการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ในรูปแบบการสัมผัสวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านที่แท้จริง ซึ่งเป็นช่องทางหลักสในการจองห้องพักแบบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ฉีกความจำเจในการเข้าพัก หรือ Imec® Hydro-Membrane (ไอเมค ไฮโดร-เมมเบรน) คือเทคโนโลยีพื้นฐานของเมนเบรนดชิ้นแรกของโลก เพื่อที่จะจัดการปัญหาร้ายแรงบางส่วนที่กำลังเผชิญหน้ากับชุมชนบนโลกของเราทุกวันนี้ ในด้านความปลอดภัยของอาหาร การขาดแคลนน้ำและที่ดิน ซึ่งเป็นการเกษตรแบบยั่งยืน การผลิตอาหารอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย และถือว่าเป็นระบบที่มีการใช้จ่ายต้นทุนต่ำและให้ผลตอบแทนสูง ที่ปลูกผักและทำเกษตรโดยการปลูกพืชแบบไม่ใช่ดิน แต่นำแผ่นพลาสติ(แผ่นฟิล์ม) เป็นตัวช่วยให้รากพื้นได้ยึดเกาะแทนดิน ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างSTARTUP ที่น่าสนใจและสามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาให้เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งถ้าจะกล่าวถึงประเทศที่มีการพัฒนาตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านประชากร ที่สำคัญโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่พัฒนาและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คงจะต้องยกให้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นแบบอย่างที่มีการพัฒนาที่มีศักยภาพ ซึ่ง อนันดาฯ มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยี กับ การพัฒนาที่อยู่อาศัย นั้นก็คือ บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด ที่มอบความไว้วางใจในความร่วมมือกับอนันดาฯ มาอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา นาย โคอิจิ คาโตะ ผู้บริหารฝ่ายวางแผนกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ? บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการวิจัยและพัฒนาก้าวล้ำที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก และบริษัทฯ เองก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีมาโดยตลอด โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตหรือการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดีที่สุด ซึ่งหนึ่งในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดนั่นก็คือ เมืองต้นแบบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ คือ "Kashiwa-no-ha" เมืองชิบะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็น Smart City ต้นแบบ "เมืองอัจฉริยะ" เป็นเมืองแห่งอนาคตที่มนุษยชาติต้องการ โดยเน้นที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนครบวงจร ที่นี่ไม่ใช่แค่เมืองคอนเซปต์ลอยๆ แต่เป็นเมืองที่ถูกออกแบบโดยผ่านการกลั่นกรองอย่างพิถีพิถันทุกรายละเอียด ก่อนที่จะถูกสร้างขึ้นมา และมีคนใช้ชีวิตอยู่จริง โดยเมืองแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน คือ รัฐบาล สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชน ซึ่งในเมือง "Kashiwa-no-ha" นี้มีทั้งมหาวิทยาลัย โซนที่พักอาศัย ศูนย์การค้า โรงพยาบาล และ แหล่งพลังงาน ซึ่งประเทศไทยเองตอนนี้ก็หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัวที่สุด เนื่องจากเทคโนโลยีมีบทบาทมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ใช้ในด้านการทำงาน ช่วยในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ รวมไปถึงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เป็นต้น จนเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิต โดยสรุปแล้ว นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิต การศึกษาของทุกคนในยุคปัจจุบัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทำให้การพัฒนาประเทศดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนาย คาโตะ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ