ศปถ.ถอดบทเรียนผลการลดอุบัติเหตุสงกรานต์ 60 วางแนวทางยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนนยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Thursday May 4, 2017 11:32 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 พ.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ถอดบทเรียนการลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 พบจำนวนครั้งและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง การดื่มแล้วขับยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ศปถ. ได้จัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายที่มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรอบแนวทางในการยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนน นำไปสู่การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" และสานพลัง "ประชารัฐ" ร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่อย่างเข้มข้น ซึ่งผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 เกิดอุบัติเหตุ 3,690 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 390 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,808 คน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาแล้วขับ 1,589 ครั้ง ขับรถเร็ว 1,028 ครั้ง สาเหตุของการเสียชีวิต ได้แก่ ขับรถเร็ว 146 ราย เมาแล้วขับ 124 ราย ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 3,230 คัน รถปิคอัพ 260 คัน พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และตัดหน้ากระชั้นชิด ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน พบว่า จำนวนครั้งและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง แสดงให้เห็นว่าดัชนีความรุนแรงของอุบัติเหตุลดลง เนื่องจากการกวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มข้น และการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้ง การดื่มแล้วขับยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ และทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 เท่า รวมถึงผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ถอดบทเรียนการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรอบแนวทางในการยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนนครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้วยการปรับปรุงกฎหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ การจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจัดตั้งด่านชุมชนที่ครอบคลุมจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทั่วประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการใช้อุปกรณ์นิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตลอดจน นำนโยบาย "ประชารัฐ" มาใช้เป็นกลไกหลักในการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ มาตรการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยผลักดันให้มีการบรรจุเรื่อง "วินัยจราจร" ในหลักสูตรการศึกษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านช่องทางสื่อและกิจกรรมรณรงค์ทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมการดำเนินมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างหน่วยงานต้นแบบในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดให้ การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น พร้อมปรับปรุงแนวทาง จัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้การลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เป็นรูปธรรม รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้มีเอกภาพตามแนวทาง 3 ฐาน เพื่อให้การกำหนดมาตรการสอดคล้องกับสภาพปัจจัยเสี่ยงภายใต้ข้อมูลชุดเดียวกัน อีกทั้งจัดชุดปฏิบัติการประกอบกำลังร่วมกับ อปพร. และเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกการเดินทางใน 365 วัน บนถนนของเมืองไทยเต็มเปี่ยม ด้วยความสุขและความปลอดภัย สอดรับกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย" (Safety Thailand)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ