กรมการท่องเที่ยว แนะนำผู้บริหารคนใหม่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 11:52:05 น.
กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--syllable
นายสันติ ป่าหวาย
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
กำกับดูแลกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
วิสัยทัศน์ในการทำงาน
" การทำงานต้องมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน "
วัน เดือน ปีเกิด 23 พฤษภาคม 2509
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี (พ.ศ. 2531) การศึกษาบัณฑิต สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท (พ.ศ. 2546) การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการรับราชการ
4 ธ.ค. 2550 ผู้อำนวยการศูนย์ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดน่าน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1 ต.ค. 2552 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
14 มิ.ย. 2554 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7 ก.พ. 2555 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
27 พ.ค. 2559 ผู้อำนวยการสถาบัน (อำนวยการสูง) สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา
6 มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน รองอธิบดี นักบริหาร (บริหารต้น) กรมการท่องเที่ยว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง