กรมการท่องเที่ยว แนะนำผู้บริหารคนใหม่

ข่าวทั่วไป 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 11:52 น. —ThaiPR.net

นายสันติ ป่าหวาย

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

กำกับดูแลกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

วิสัยทัศน์ในการทำงาน

" การทำงานต้องมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน "

วัน เดือน ปีเกิด 23 พฤษภาคม 2509

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี (พ.ศ. 2531) การศึกษาบัณฑิต สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท (พ.ศ. 2546) การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการรับราชการ

4 ธ.ค. 2550 ผู้อำนวยการศูนย์ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดน่าน สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1 ต.ค. 2552 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

14 มิ.ย. 2554 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7 ก.พ. 2555 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

27 พ.ค. 2559 ผู้อำนวยการสถาบัน (อำนวยการสูง) สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา

6 มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน รองอธิบดี นักบริหาร (บริหารต้น) กรมการท่องเที่ยว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ