สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว จำกัด

ข่าวทั่วไป 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 17:06 น. —ThaiPR.net

วันพืชมงคลนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งของเกษตรกร เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกและการทำการเกษตร และในแต่ละปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกสถาบันเกษตรกร ทั้งในส่วนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น มีการดำเนินงานที่สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก เหมาะสมสำหรับการยกย่องให้เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และในปีนี้ก็เช่นเดียวกันที่ได้มีการคัดเลือก สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 7 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 3 แห่ง เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 2.สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 3. สหกรณ์นิคมเนินมะปราง จำกัด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 4.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และ7.สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฎิรูปที่ดินชากังราว จำกัด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวให้กำลังใจและชื่นชมกับความสำเร็จของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้ผ่านการประเมินว่าเป็นกลุ่มที่มีผลงานดีเด่นและมีความเข้มแข็ง มีโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่จากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 นับเป็นวันที่ประกาศความดีงามของสหกรณ์ ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ได้รับรู้

"กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เกษตรกรหรือว่าผู้นำสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ได้รับให้มากที่สุดอย่างรวดเร็วและครอบคลุมให้มากที่สุดต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์ที่ทำสวนยางพาราที่ประสบความสำเร็จในการทำงานด้านการตลาดเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกยังผลให้สมาชิกสามารถขายยางพาราในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป นับเป็นการการพัฒนาอาชีพยางพารา มีการพัฒนาขบวนการผลิตยางพาราให้ก้าวไปสู่อาชีพที่มีมาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐานของน้ำยาง ของสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฎิรูปที่ดินชากังราว จำกัด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น" ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฎิรูปที่ดินชากังราว จำกัด เป็น 1 ใน 7 สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในปีนี้ การดำเนินงานของสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราของสมาชิกสหกรณ์ให้มีความยั่งยืน ผลผลิตดี ต้นตอมีความแข็งแรงและทนทานต่อโรคแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมส่งเสริมให้มีการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรสหกรณ์และเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ และสร้างองค์กรและปัจจัยเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการทำงานของสหกรณ์ด้วยการร่วมมือกันของมวลสมาชิก

โดยสมาชิกทั้งหมดจะนำเงินปันผลทั้งหมดที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีมาเป็นทุนในการจัดหาที่ดินและการก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อการบริหารงานของสหกรณ์อย่างเต็มที่และครบวงจร และสหกรณ์ได้สร้างพื้นที่ใช้สอยในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน

ทางด้าน นายจรงค์ โพธิ์งาม ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฎิรูปที่ดินชากังราว จำกัด เปิดเผยว่า สมาชิกสหกรณ์เริ่มปลูกยางพาราเมื่อปี พ.ศ.2547 ที่ผ่านมาตามโครงการของรัฐบาล ที่สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกยางพารา แต่เมื่อยางกรีดได้ก็ต้องเจอปัญหาเรื่องของการตลาด เกษตรกรไม่รู้จะไปขายที่ไหน และถ้ามีพ่อค้ามาซื้อก็จะได้ราคาถูก จึงได้มีการพูดคุยกันเพื่อหาทางออก จึงพบว่าต้องรวมกลุ่มแล้วจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ใช้ระบบสหกรณ์มาเป็นกลไกในการบริหารจัดการทั้งระบบ ตั้งแต่ขบวนการผลิต โดยสหกรณ์จะประสานงานกับส่วนงานภาครัฐ จัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ในการผลิตยางพาราที่ถูกต้องและมีคุณภาพ บริหารจัดหาวัสดุทางการเกษตรมาให้บริการสมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด และรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกเพื่อจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อ ที่สามารถผลิกผันจากเป็นผู้ถูกกำหนดราคาในผลผลิตของตนเอง มาเป็นผู้กำหนดราคาขายโดยผู้ผลิตเอง โดยสหกรณ์ได้ใช้ระบบประมูลราคาจากกลุ่มพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อ ยังผลให้เกษตรกรสมาชิกขายได้ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป

สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฎิรูปที่ดินชากังราว จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันมีสมาชิก 365 คน มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นเงินสะสมประมาณ 1.6 ล้านบาท และนอกเหนือจากการบริหารจัดการเรื่องยางพาราแล้ว ทางสหกรณ์ยังให้บริการสมาชิกด้านสินเชื่อ ด้านการจัดหาสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายให้สมาชิกในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด และรับฝากเงินจากสมาชิกอีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ