สมอ. เปิดอบรมหลักสูตรด้านการมาตรฐานพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็ง SMEs พร้อมสู่ตลาดการค้าสากล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 17:27:10 น.
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดอบรมหลักสูตรด้านการมาตรฐานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ SMEs ให้มีขีดความสามารถที่สามารถแข่งขันได้ตลาดการค้าสากล

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2560 นี้ สมอ. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 7 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 2) หลักสูตร ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3) หลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 4) หลักสูตร การจัดทำเอกสาร ISO/IEC 17025 5) หลักสูตร ISO 31000 การฝึกอบรมบริหารความเสี่ยง 6) หลักสูตร ISO 50001 มาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน 7) หลักสูตร BCM มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวม 23 ครั้ง และมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 800 คน เพื่อให้ ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานสากลที่นานาประเทศให้ความสนใจและใช้ในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำมาตรฐานไปใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารจัดการองค์กร การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการระบบห้องปฏิบัติการ การจัดการพลังงาน การจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆของ สมอ. เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถยกระดับเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง มีทักษะการควบคุมคุณภาพ ส่งผลให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นวาระแห่งชาติ ด้วย

สมอ. เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานของประเทศ และมีภารกิจด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการของประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีศักยภาพด้านมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้า/บริการที่ผ่านการรับการรับรองมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

เลขาธิการ สมอ. กล่าวทิ้งท้ายว่า สมอ. ได้เปิดให้มีการฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเป็นประจำทุกปี ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทรศัพท์ 0 2202 3431 หรือ www.tisi.go.th

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง