'สุชัชวีร์’ เร่งสร้างความเข้าใจระบบ “TCAS” นำร่อง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาที่แรก

ข่าวทั่วไป Friday June 23, 2017 10:38 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ · ประธาน ทปอ. ย้ำระบบ "TCAS" คือการปฏิรูประบบรับสมัครและคัดเลือก นร. เข้ามหาวิทยาลัยครั้งประวัติศาสตร์ของไทย ชี้เปิดโอกาสให้เด็กมากกว่า 1 ครั้ง ภายใต้การบริหาร 1 สิทธิ ให้เหมาะสมกับตนเอง ไม่เครียดแบบ "เอนทรานซ์" ดีกว่า "แอดมิชชั่น" อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เร่งเดินสายสร้างความเข้าใจระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 นำร่องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่แรก หลังเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุม ทปอ. ได้สรุปรูปแบบการรับสมัครและคัดเลือกใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Thai University Central Admission System (TCAS) หรือ "ทีแคส" ซึ่งแบ่งการรับออกเป็น 5 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 44,258 คน รอบที่ 2 รอบรับแบบโควตา 68,050 คน รอบที่ 3รอบรับตรงร่วมกัน 44,390 คน รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น 34,744 คน และรอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ 15,064 คน รวมทั้งหมด 206,506คน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศใช้ระบบเดียวกัน 54 แห่ง ย้ำระบบ TCAS ถือเป็นการปฏิรูปครั้งประวัติศาสตร์ของวงการอุดมศึกษาไทย ช่วยลดความเครียดของทั้งตัวเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง เนื่องจากเปิดโอกาสให้เลือกได้หลายรอบภายใต้การบริหารสิทธิ 1 สิทธิ ให้เหมาะสมกับตนเอง ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทอป.) เปิดเผยระหว่างบรรยายสร้างความเข้าใจระบบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 "Thai University Central Admission System" (TCAS) หรือ "ทีแคส"กับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระบุว่าจุดประสงค์หลักที่ ทปอ. เปลี่ยนจากระบบแอดมิชชั่นมาใช้ระบบ TCAS ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศใช้ระบบเดียวกัน 54 แห่ง รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 206,506 คนนั้น เนื่องจากต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และลดค่าใช้จ่ายในการวิ่งรอกสมัครสอบหลายที่ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้นักเรียนที่มีฐานะดีมีโอกาสมากกว่า โดยระบบใหม่กำหนดให้ทุกคนมีเพียง 1 สิทธิอย่างเท่าเทียม เมื่อมีสิทธิเข้าศึกษาต่อต้องยืนยันสิทธิและจะถูกตัดรายชื่ออกจากระบบทันที พร้อมกับข้อกำหนดในการให้นักเรียนอยู่ในชั้นเรียนจนจบการศึกษา แบ่งออกเป็น 5 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 โควตาใช้ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน 44,258 คน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย แบ่งเป็น 2 รอบ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 2560 จากนั้นมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายในวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ภายในวันที่ 15 - 19 ธ.ค. 2560 และ ทปอ. ส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22 ธ.ค. 2560 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 2561 จากนั้นมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2561 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ภายในวันที่ 19 – 22 มี.ค. 2561 และ ทปอ. ส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 26 มี.ค. 2561 รอบที่ 2 การรับตรง/โควตา มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ 68,050 คน สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ และโควตา 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ไม่ใช่การรับทั่วประเทศ) รับสมัครและคัดเลือกในเดือน ธ.ค. 2560 – เม.ย. 2561 จากนั้นมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายในวันที่ 30 เม.ย. 61 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ภายในวันที่ 3 – 6 พ.ค. 2561 และ ทปอ. ส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 8 พ.ค. 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 44,390 คน สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง เกณฑ์การคัดเลือกใช้คะแนน O-NET GAT/PAT 9 วิชาสามัญ หรือข้อสอบตรง รับสมัครวันที่ 9 - 13 พ.ค. 2561 จากนั้น ทปอ. ส่งข้อมูลการสมัครให้มหาวิทยาลัย วันที่ 16 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยประมวลผลและส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้กลับมายัง ทปอ. วันที่ 23 พ.ค. 61 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ภายในวันที่ 26 – 28 พ.ค. 2561 ทปอ. ส่งรายชื่อยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พ.ค. 2561 และประกาศผลการในวัน 8 มิ.ย. 2561 รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions 34,744 คน สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ เกณฑ์การคัดเลือกใช้คะแนน O-NET GAT/PATรับสมัคร วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2561 ประกาศผลมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2561 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 13 ก.ค. 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 15,064 คน สถาบันอุดมศึกษาเปิดรับตรงเพิ่มเติมได้เองอิสระ เปิดรับสมัครและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค. 2561 ศ.ดร.สุชัชวีร์ ย้ำว่า การพัฒนาระบบ TCAS เป็นความร่วมมือกันของทุกมหาวิทยาลัย ที่ตกลงเข้าร่วมกระบวนการพร้อมกันตั้งแต่การปรับช่วงเวลารับสมัครแต่ละรอบให้ตรงกัน และยอมเข้าระบบเคลียริงเฮาส์หรือการจัดการที่นั่งกลางทุกมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก เนื่องจากทุกแห่งต้องการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งต้องการสร้างความเป็นธรรมทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งนี้ แม้ว่าระบบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่ออุดมศึกษา ยังต้องพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และพฤติกรรมความสนใจของนักเรียนในอนาคต แต่ระบบ TCAS ถือเป็นการปฏิรูประบบครั้งประวัติศาสตร์ของวงการอุดมศึกษาไทย จากอดีตระบบเอนทรานซ์ที่แม้จะง่ายในการจัดการแต่สร้างความเครียดให้กับทั้งเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง เพราะหากพลาดคณะที่ต้องการศึกษาต่อหรือสอบไม่ติด ต้องเสียเวลากลับมาสอบใหม่ในปีการศึกษาหน้า ขณะที่ระบบแอดมิชชั่นทำให้เด็กนักเรียนต้องเสียเวลาและเงินในการกวดวิชา และมีความเหลือมล้ำทางด้านฐานะเพราะระบบนี้เก็บเงินมากกว่า ที่สำคัญใครมีฐานะดีก็สามารถเลือกสอบได้มากจึงมีโอกาสมากกว่าเด็กทั่วไป ต่างจากระบบ TCAS ที่เปิดโอกาสให้มากกว่า 1 ครั้ง ภายใต้การบริหารสิทธิ 1 สิทธิ ให้เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งนอกจากป้องกันการหว่านสมัครหลายที่ยังแก้ปัญหาการแย่งสิทธิหรือกั๊กที่นั่งของผู้อื่นด้วย นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 หรือเข้าไปที่www.kmitl.ac.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ