มรภ.สงขลา สร้างเว็บแอปพลิเคชั่นเพิ่มความสะดวกประกันคุณภาพ คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านบริหารจัดการ

ข่าวทั่วไป 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 17:13 น. —ThaiPR.net

เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยฯ มรภ.สงขลา ผุดไอเดียสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นสนับสนุนประกันคุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มความสะดวกรายงานผลดำเนินงาน ผู้บริหารเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านบริหารจัดการ

นายธนภัทร เจิมขวัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Good Practice) ด้านบริการจัดการ ในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มีที่มาจากการเห็นถึงปัญหากระบวนการในการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยฯ ซึ่งอยู่ในรูปของเอกสาร มีการจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel และ Microsoft Word ทำให้ยากต่อการจัดเก็บ สืบค้น รวมถึงการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร ดังนั้น ตนจึงพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่น เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถรายงานการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ตนเองรับผิดชอบผ่านทางระบบ และผู้บริหารสามารถที่จะดูรายงานสรุปต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

นายธนภัทร กล่าวว่า สถาบันวิจัยฯ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่หลักในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย ทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นำไปสู่การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อันเป็นระบบที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น การประกันคุณภาพการศึกษายังเป็นกระบวนการในการประเมินผล และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีบุคลากรของหน่วยงานทำหน้าที่กำกับและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ผลจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คือ การวางระบบงานที่มีระบบและกลไกชัดเจน รวมทั้งมีการพัฒนาในด้านต่างๆ และเพื่อวิเคราะห์ว่าหน่วยงานมีจุดใดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กรแข็งแกร่งยิ่งขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ