กระทรวงวิทย์เตรียมจับมือ ธกส./สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ InnoAgri

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 15:52:37 น.
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) บูรณาการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (InnoAgri) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับให้ภาคการเกษตรเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมและทันการณ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวสำเร็จเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ InnoAgri แก่สาธารณชน ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง