มสธ.อนุมัติปริญญา หลังแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม

ข่าวทั่วไป 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 13:56 น. —ThaiPR.net

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลังแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม 3 ท่าน ทดแทนกรรมการที่ลาออกไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา จำนวน 2,058 ราย ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตร 4 ราย อนุปริญญา 2 ราย ปริญญาตรี 1,809 ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต 177 ราย และปริญญาโท 66 ราย หลังจากที่ได้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ทดแทนกรรมการที่ลาออกไป ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา และนายปราโมทย์ โชติมงคล นอกจากนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ยื่นคำร้อง เพื่อขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา สามารถรับเอกสารหนังสือรับรองได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2504 7788


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ