สสวท.จัดทำข้อสอบมาตรฐานวิทย์-คณิต

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2544 11:04:17 น.
กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 และ ม.3 โดยจะเชิญนักวิชาการระดับอุดมศึกษาบุคลากรสังกัด สปช. และกรมสามัญศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสร้างข้อสอบมาตรฐาน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2544 นี้ ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย อาคาร 15 ปี สสวท.

ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า เนื่องจาก สสวท. มุ่งมั่นจะส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยส่วนหนึ่งจะจัดให้มีการประเมินมาตรฐานแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขึ้น

ในส่วนของมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีนั้นมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จประการหนึ่งคือผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งวัดได้จากการใช้ข้อสอบมาตรฐาน โดยต้องเป็นข้อสอบที่เน้นประเมินการปฏิบัติ เป็นการประเมินจากงานหรือสถานการณ์จริง และต้องมีเกณฑ์การประเมินชัดเจน สสวท.จึงได้มีโครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นในระดับชั้น ป.6 และม.3 เพื่อใช้ประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียน โครงการนี้จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน 2544 นี้ ขั้นตอนดังกล่าวเริ่มต้นที่การกำหนดเนื้อหาข้อสอบ วิเคราะห์จุดประสงค์ สร้างข้อสอบ ทดลองใช้ วิเคราะห์หาคุณภาพข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ และจัดพิมพ์ข้อสอบตามลำดับ

ทั้งนี้ สสวท.จะเชิญนักวิชาการระดับอุดมศึกษา บุคลากรสังกัด สปช. และกรมสามัญศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคมนี้ ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย อาคาร 15 ปี สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 924 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 โทร.712-3604,392-4021 ต่อ 1112,1114-6--จบ--

-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง