ก.แรงงาน ซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 16:58:57 น.
กรุงเทพฯ--17 ก.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การอพยพคนและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมย้ำให้สถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย

นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบกิจการที่มีอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่และ มีคนทำงานจำนวนมาก หรือแม้แต่ในสถานที่ราชการก็มีความเสี่ยงต่อเหตุเพลิงไหม้ได้เช่นกัน จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟโดยการจำลองสถานการณ์จริงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และเป็นการปฏิบัติพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานราชการด้วย จึงขอให้สถานประกอบกิจการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ถือปฏิบัติฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากรในองค์กรของท่าน และหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทุกครั้งย่อมนำมาซึ่งความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิต ดังนั้นการป้องกันมิให้เกิดเหตุสามารถทำได้ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในเรื่องของการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจน การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่หากสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานใดยังไม่มีความพร้อม สามารถประสานมายังกระทรวงแรงงาน เพื่อขอคำแนะนำได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และ10 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง