กระทรวงเกษตรฯ รวมพลังจิตอาสา จัดใหญ่ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ข่าวทั่วไป 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 12:23 น. —ThaiPR.net

นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(สป.กษ.) เห็นชอบให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน Big Cleaning Day สป.กษ. เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นองค์กรน่าอยู่ น่ามอง และเกิดประโยชน์แก่ผู้มาติดต่อราชการในกระทรวงฯ โดยให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และเพื่อเป็นไปตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของ สป.กษ. ประจำปี 2559 - 2561 ด้านกายภาพ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี ดังนั้น จึงได้จัด "โครงการ จิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"ขึ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มผลผลิต

นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี เป็นระเบียบ สะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทำให้สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงาน สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้นลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหน่วยงาน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ