พม. ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ พัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวทางประชารัฐ จัดกิจกรรม “พม.พาน้องดูหนัง” นำเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ ในความดูแลของ พม. 200 คน ชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ มีความรักชาติ

ข่าวบันเทิง ThaiPR.net -- อังคารที่ 26 กันยายน 2560 17:31:16 น.
กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิจกรรม "พม.พาน้องดูหนัง" ภายใต้โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาเด็กและเยาวชน" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ จากการชมภาพยนตร์ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และ วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี วิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน, อนุสรี ทับสุวรรณ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานบริหารธุรกิจภาพยนตร์ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), อุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), หนิง ศรัยฉัตร จีระแพทย์, นภัสดล หวั่งหลี มาร่วมงานด้วย พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์, บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท แมคไทย จำกัด ณ โรงภาพยนตร์ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การจัดสวัสดิการสังคมให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการกำหนดมาตรการ กลไก ระบบการดำเนินงานต่างๆ และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจในการดำเนินงานดังกล่าวสำหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ สู่เป้าหมายความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ กระทรวง พม. โดย ดย. และ พก. จึงจัดกิจกรรม "พม.พาน้องดูหนัง" ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ ระหว่างกระทรวง พม. ในฐานะภาครัฐ ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และผู้สนับสนุน บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แมคไทย จำกัด ในฐานะภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าว

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการสร้างโอกาสและให้กำลังใจกับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เด็กในความอุปการะของสถานรองรับ และเด็กพิการที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ ในสังกัดกระทรวง พม. รวมจำนวน 200 คน

"สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง ก้านกล้วย 2 ซึ่งสร้างโดยคนไทย เมื่อปี 2552 มีเนื้อหาปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ และหลังจากที่เด็กดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบ สามารถเขียนเรียงความถ่ายทอดข้อคิด แรงบันดาลใจที่ได้รับจากภาพยนตร์ที่ชม หรือความรู้สึกที่มีต่อการได้เข้าร่วมกิจกรรม แล้วส่งกลับมายัง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาประจำปี ปีละ 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้กับน้อง ๆ ที่ด้อยโอกาส และบกพร่องทางรางกายและสติปัญญา ซึ่งมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้มอบไปแล้วรวม 80 ทุน

ทั้งนี้ ขอขอบคุณภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ ซึ่งทุกภาคส่วนมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นพลังของประเทศชาติในอนาคต และขอให้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป" พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

ด้าน วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ กล่าวว่า กิจกรรมพาน้องดูหนังในครั้งนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ร่วมกับ พม. จัดขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ จากการชมภาพยนตร์ ซึ่งเป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้และความบันเทิงให้กับน้อง ๆ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์โอกาส เติมเต็มประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับ น้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส สู่การบรรเทาปัญหา และพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณภาพ

จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี ที่ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดกิจกรรม "เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม" นำน้อง ๆ ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์ พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้ว 145,924 คน นำผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 24,503 คน ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังได้จัดทำ "ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้" มอบให้กับโรงเรียนในชนบท และโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน เพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ในการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ผ่าน ภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ มากมาย โดยได้ส่งมอบไปแล้ว 17 โรงเรียน 17 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด, โรงเรียน ตชด.บ้านหนองดู่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม, โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย, โรงเรียนบ้านพุหวาย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี, โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี, โรงเรียนบ้านคางฮุง เจริญศิลป์ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร, โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก, โรงเรียนบ้านนาป่าแดง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร, โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี อ.เมือง จ.นครราชสีมา และโรงเรียนบ้านคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, โรงเรียนวัดนากัน อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช, โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู, โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง อ.พล จ.ขอนแก่น, โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย (พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) อ.ดอนตูม จ.นครปฐม, โรงเรียนวัดชยาราม (โสภณประชาสรรค์) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี, โรงเรียนบ้านหนองสลุด อ.มะขาม จ.จันทบุรี และยังเหลือส่งมอบอีก 4 จังหวัด ภายในปีนี้ คือ ระยอง, เชียงใหม่, พะเยา และราชบุรี รวมสิ้นปีจะส่งมอบครบ 21 โรงเรียน 21 จังหวัด

และไม่ว่าจะอีกกี่ปีที่บวกเพิ่ม โลกแห่งการให้ที่เปี่ยมด้วยความสุขใบนี้ของ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จะยังคงขับเคลื่อนต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมจะเข้าถึงในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ และแต่งแต้มให้โลกกว้างใบนี้ มากมายไปด้วย แรงบันดาลใจ ความรู้ ความสุข และรอยยิ้ม ตลอดไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง