จุฬาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ข่าวกีฬา ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2543 16:39:32 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--จุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2542 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 วันศุกร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2543 ณ หอประชุมจุฬาฯ ซึ่งปีนี้สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ ความรู้ ประสบการณ์และพระวิสัยทัศน์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงนำความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตลอดมา ทรงรอบรู้และทรงนำหลักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามาเผยแพร่พระราชทานแก่พสกนิกรทั่วไปทั้งทางตรงและทางอ้อม ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่วงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและพสกนิกรทั่วไป นอกจากนี้ยังทรงนำความรู้ด้านทักษะการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับการขับเครื่องบินที่มีความเร็วสูง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะการรับรู้และการตอบสนองที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับพระราชทานปริญญา ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ รศ.สมคิด รักษาสัตย์ พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รศ.สมถวิล อุรัสยะนันทน์ การออกแบบอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ.ประมุข สวัสดิมงคล นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รศ.บุญอรรถ สายศร เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ.ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รศ.นพ.อติเรก ณ ถลาง แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Prof.Dr.Edgar J.Love สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ Prof.Kazuhiro Eto ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตรจารย์กิตติคุณ ได้แก่ ศ.ดร.มนุวดี หังสพฤกษ์ ศ.ศักดา ศิริพันธุ์ ศ.ไพบูลย์ นัยเนตร คณะวิทยาศาสตร์ ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ ศ.นพ.ประมวล วีรุตมเสน ศ.นพ.วิโรจน์ สืบหลินวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ศ.ทพ.วินัย ศิริจิตร และ ศ.ทญ.โสภี ชาติสุทธิพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์--จบ--

-นศ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง