ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดฝึกอบรมนักบริหารพัฒนาเกษตรฯ ระดับกลาง รุ่น 82

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 12:58:57 น.
กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 82 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2560 โดยสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นพัฒนานักบริหารระดับกลาง ให้มีภาวะผู้นำ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารอย่างถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ผู้บริหารในระดับนโยบาย และสามารถขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ สร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง