ม.รามฯปลื้ม ปปช.ประเมินคะแนนความโปร่งใสสูง เป็นอันดับ 2

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 16:48:04 น.
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560 โดยภาพรวมในระดับสูงมากร้อยละ 85.81 จัดเป็นอันดับที่ 2 จากสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด สกอ.จำนวน 81 แห่ง อธิการบดีขอบคุณบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับ ยืนยันบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 81 แห่ง นั้นปรากฏผลการประเมินว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับสูงมาก เท่ากับร้อยละ 85.81 คะแนน เป็นอันดับ 2 จาก 81 สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด สกอ.

อธิการบดี ม.ร.กล่าวด้วยว่า ผลการประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงภาพลักษณ์ ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ และประเมินจากการรับรู้ โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสำรวจ คือ กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้ง ยังเป็นผลมาจากที่มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัด ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสังคมและองค์กรภายนอกในการทำหน้าที่ของสถาบันการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบตามเจตนารมณ์ว่า "มุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวที่มีความโปร่งใสความซื่อสัตย์ในการดำเนินการทุกเรื่องด้วย"

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง