ภาพข่าวอบรมนักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง

ข่าวทั่วไป 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 16:47 น. —ThaiPR.net

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร "นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง"รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการอบรมแก่ข้าราชการการกรมส่งเสริมสหกรณ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับอาวุโส เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ