ศปถ.พร้อมบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนน ขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยง - รณรงค์ตามหลัก “ 4 ห้าม 2 ต้อง” มุ่งเป้า 100 อำเภอเสี่ยง เชื่อมโยงทุกระดับขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ข่าวทั่วไป Thursday December 21, 2017 10:43 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--21 ธ.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กำชับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนน ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" มุ่งขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเข้มข้นในช่วง 7 วันแห่งความปลอดภัย ระหว่างวันที่28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 โดยมุ่งเป้าใน 100 อำเภอเสี่ยงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยตามหลัก "4 ห้าม 2 ต้อง" เพื่อสร้างการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ให้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัยในทุกมิติ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนและประสานพลังประชารัฐป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมุ่งขับเคลื่อน 6 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจร อย่างเข้มข้น คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย 2) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ไข จุดเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย อีกทั้งจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางบนเส้นทางสายต่างๆ 3) มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ เน้นคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทาง 4) มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 5) มาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ โดยตรวจสอบ ความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ เรือโดยสาร ท่าเทียบเรือ และความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย และ 6) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เน้นการเตรียมพร้อมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การเชื่อมโยงการแจ้งเหตุ และการส่งต่อผู้บาดเจ็บที่รวดเร็ว นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้จังหวัดนำสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลย้อนหลัง 3 ปี มาเป็นบทเรียนในการวางแนวทางการบริหารจัดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในปีนี้ ศปถ.ได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงและเสริมสร้าง ความปลอดภัยทางถนนตามหลัก "4 ห้าม 2 ต้อง" ได้แก่ ห้ามเร็ว ห้ามเมา ห้ามโทร ห้ามง่วง ...ต้องสวมหมวกนิรภัย และต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ทั้งนี้ ศปถ. และหน่วยงานทุกภาคส่วนมีความพร้อมอย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนทุกเส้นทาง โดยได้สนธิกำลังทุกภาคส่วน ตั้งจุดตรวจหลัก ด่านชุมชน จุดบริการประชาชน รวมถึงชุดปฏิบัติการสอดส่องดูแลความปลอดภัย ทั้งบนเส้นทางสายหลัก – สายรอง และถนนในชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนของภาครัฐข้างต้นแล้ว ความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ขับรถ อย่างมีวินัย และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและสร้างให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2561 เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง กล่าวว่า ในการลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จะดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความเข้มข้นในช่วง 7 วันแห่งความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561มุ่งเป้าใน 100 อำเภอเสี่ยงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง ด้วยการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในการอำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ควบคู่กับการประสานการดำเนินงานแนวราบระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนเชื่อมโยงการทำงานของชุมชน พลังอาสาสมัคร และกลุ่มจิตอาสาในการเฝ้าระวังและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายรองและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน 6 มาตรการหลักลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนให้บรรลุเป้าหมายในการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อย่างเข้มข้นตามแผนบูรณาการฯ โดยเน้นการใช้มาตรการเชิงรุกคุมเข้ม พฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้าน คน รถ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยเส้นทางสัญจรทางน้ำ และความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดการหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยในทุกเส้นทาง ทั้งนี้ ศปถ.ได้กำหนดเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมประสาน 76 จังหวัด จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยการ สั่งการ และเชื่อมโยงการลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกระดับ โดยจะได้มีการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุตลอด 7 วันแห่งความปลอดภัย (28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61) เพื่อปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ