ป.ป.ช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือและร่างข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ “วิศวกร”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 17:14:04 น.
กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--สำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือและร่างข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ "วิศวกร" ในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สืบเนื่องจากร่างกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีเจตนารมณ์ให้การบริหารงานของรัฐ มีความโปร่งใส เปิดเผย ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความสุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ กลไกในการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่กระทำการที่จะก่อให้เกิดความ ไม่เชื่อถือหรือความไม่ไว้วางใจ และไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมด้วย ประกอบกับที่ผ่านมาได้มีการหารือมายังสำนักงาน ป.ป.ช. ขอให้วินิจฉัยการกระทำอันอาจขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหลายกรณี พบว่าปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประกอบวิชาชีพใช้อำนาจหน้าที่ของตนในลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจข้อกฎหมาย และสถานการณ์ของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหากจัดให้มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จะสามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ ในการนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร สถาปนิก และบัญชี ทำการศึกษาปัญหา สถานการณ์ ระเบียบ กฎหมายและคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง มายกร่างเป็นคู่มือ และเพื่อให้คู่มือสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากปัญหาความไม่เข้าใจข้อกฎหมาย และสถานการณ์ของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประกอบวิชาชีพแล้ว ยังพบปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งประกอบวิชาชีพบางส่วนไม่สามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้ ทำให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่ของตนที่มีลักษณะขัดกันแห่งผลประโยชน์ ปัญหาหน่วยงานของรัฐไม่ให้ความสำคัญการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมที่เพียงพอ การไม่มีบทลงโทษกับผู้กระทำความผิดที่ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

จึงได้ยกร่างข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็น เพื่อลดความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร ดังนี้

1. ให้สภาวิศวกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ"จรรยาวิชาชีพ" ตามมาตรา 78 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการ อันเป็นการลดความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นมาตรฐานกลางเพื่อเป็นแนวทางป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดว่าหน่วยงานของรัฐสามารถจัดทำระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกลาง กล่าวคืออย่างน้อยต้องกำหนดในเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

๑.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งควรรวมถึงญาติหรือบุคคลอื่นที่มีการรับแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑.๒ การรับงานหรือการทำงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๑.๓ กำหนดระยะเวลาการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือดำรงตำแหน่งอื่น ในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของตนในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี

๑.๔ การใช้ข้อมูลภายในและการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๑.๕ การใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติและพวกพ้อง
๑.๖ การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออย่างเป็นระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเข้าใจถึงสภาพปัญหาและสามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. ให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด หากมีผู้ฝ่าฝืนให้ดำเนินการทางวินัย ทางอาญา ทางปกครอง หรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยจรรยาบรรณ (วิชาชีพวิศวกรรม) พิจารณาโดยเร่งด่วนต่อไป

4. พิจารณาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้คณะกรรมการสภาวิศวกรหรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร สามารถพิจารณากรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร มีพฤติการณ์ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หรือกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกรสามารถระงับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพแล้วแต่กรณี เพื่อยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง