นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ โครงการ Teaching Academy Award 2018 ครั้งที่ 7

ข่าวทั่วไป Thursday February 8, 2018 15:35 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Teaching Academy Award 2018 (7th) คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการแข่งขันด้านการสอน และการแข่งขันสื่อการสอน ประเภทนวัตกรรม Software จากแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะการสอน และการแข่งขันสื่อการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ได้จากโครงงาน มานำเสนอ งานวิจัยที่ชนะเลิศ จะได้คัดสรรส่งไปนำเสนอในระดับชาติต่อไป และส่งเสริมให้นักศึกษา มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไปตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านทักษะทางด้านวิชาการ นวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งครูช่างอุตสาหกรรม ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาระบบการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภท ดังนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อ 31 มกราคม 2561

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด รายละเอียดนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. การแข่งขันประเภทการสอน
1.1 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม
สอนเรื่อง : ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) จากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คือ นายณัฐวุฒิ ชูโรย, นายจิรวัฒน์ ผ่องพันธุ์
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เย็นศิริ และ อาจารย์กฤษดา ศรีจันทร์พิยม

1.2 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหการ/การผลิต/การเชื่อม
สอนเรื่อง : มุมวิกฤตกับความปลอดภัยในการใช้สายเคเบิ้ลในงานอุตสาหกรรม จากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คือ
นางสาวกัญญารัตน์ กิ่งด้วง, นายธัชนนท์ มั่นคง
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์เมธา อึ่งทอง

1.3 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/การออกแบบ
สอนเรื่อง : การตั้งแบบท้องคานชั้น 2 ด้วยไม้ จากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คือ นายศุภโชค กุลมลิวัลย์, นายประดิษฐ์ ศรีกระโทก, นายกิตติพศ แจ่มจันทร์, นายวีรชิต คงด้วง
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์

1.4 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กลุ่มสาขาวิชาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส์
สอนเรื่อง : หลักการทำงานของแม่แรงไฮดรอลิกส์ จากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คือ นายธนกฤต นิลเนียม,
นายธีรทัศน์ เกตุเล็ก, นายตรีวิทย์ จันทรมณี
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์

1.5 ได้รับ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สอนเรื่อง : Near Field Communication (NFC) จากนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คือ นางสาวณัฐชยา สีดาจันทร์,
นายพิพัฒน์พณ ศรีสุวรรณ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ ดร.กฤช สินธนะกุล

1.6 ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุกกลุ่มสาขาวิชา
สอนเรื่อง : การผ่อนแรงด้วยรอกกล จากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คือ นายอรรถกร ศรีบัวพันธุ์, นายไชยมงคล แซ่เอี้ยว, นายธีรเดช ทองคลองไทร
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ภาณุวัฒน์ สรนันต์ศรี

2. การแข่งขันประเภทสื่อการเรียนการสอนด้านฮาร์ดแวร์/นวัตกรรม ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่อง พฤติกรรมการรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คือ นายจารุกิตติ์ วงค์เดือน, นางสาวชลาลัย กลัดชาติ, นายสรวิชญ์ อัตรา, นายอนุชา ทัศน์เอี่ยม, นายวรพล แจ่มใส
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : อาจารย์ศิริพัฒน์ มณีแก้ว

3. การแข่งขันประเภทการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน ด้วยซอฟต์แวร์ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม จากนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คือ นายสุพร หุ่นภู, นายพิสิษฐ์ แน่งน้อย
อาจารย์ผู้ควบคุมทีม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ