รมว.วธ.กำชับเร่งรัดจัดทำร่างกฎหมาย 4 ฉบับ ปรับปรุงพ.ร.บ.โบราณสถาน-หอสมุดแห่งชาติ-ภาพยนตร์-วัฒนธรรมแห่งชาติ เร่งเสนอรัฐบาลช่วงเดือนก.พ.-มี.ค.นี้

ข่าวทั่วไป Thursday February 15, 2018 13:57 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้ประชุมการวิเคราะห์และปรับปรุงทบทวนการพัฒนากฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยมีผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.วธ.) กรมศิลปากร(ศก.) และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)เข้าร่วม เพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) 4 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(ฉบับที่..) พ.ศ. ...ปรับปรุงเพื่อรองรับพันธะกรณีระหว่างประเทศที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกป้อง คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยวิธีห้ามและป้องกันการนำเข้าส่งออกและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1970 2.ร่างพ.ร.บ.หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. ...ผลักดันหอสมุดแห่งชาติเป็นองค์กรหลักระดับชาติทำหน้าที่เป็นแหล่งจัดหา รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรักษามรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติ 3.ร่างพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์(ฉบับที่..) พ.ศ. ...แก้ไขและเพิ่มเติม อาทิ กำหนดให้มีกองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในสป.วธ.เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทยและ4.ร่างพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ(ฉบับที่..) พ.ศ. ...แก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากสวธ. ทำหน้าที่อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย พัฒนาและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นายวีระ กล่าวอีกว่า ในส่วนร่างพ.ร.บ.โบราณสถานฯ และร่างพ.ร.บ.หอสมุดแห่งชาติฯ ขณะนี้ศก.ได้จัดทำเนื้อหาร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับรวมถึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ โดยได้นำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงร่างพ.ร.บ. รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ศก.จะเสนอร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับต่อวธ.เพื่อนำเสนอรัฐบาลภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ นายวีระ กล่าวด้วยว่า ส่วนร่างพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์(ฉบับที่..)พ.ศ. ...สป.วธ.จัดทำเนื้อหาร่างพ.ร.บ.และนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงร่างพ.ร.บ. รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและตรวจสอบประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอื่นๆเสร็จแล้วขณะนี้ได้เสนอร่างกฎหมายนี้ไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังและกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพิจารณาตามที่พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียนพ.ศ.2558 กำหนดไว้ เมื่อทั้งสองกระทรวงเห็นชอบแล้ว วธ.จะนำเสนอรัฐบาลต่อไป ขณะที่ร่างพ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ(ฉบับที่..) พ.ศ. ...สวธ.ได้จัดทำเนื้อหาร่างกฎหมายเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาร่างพ.ร.บ.เพิ่มเติมตามประเด็นข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงเนื้อหาร่างพ.ร.บ.และสรุปผลรับฟังความคิดเห็นแล้วจะเสนอต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.)เพื่อพิจารณา ซึ่งร่างพ.ร.บ. 2 ฉบับนี้ จะเสนอต่อวธ.เพื่อนำเสนอรัฐบาลภายในเดือนมีนาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้กำชับให้ทุกกรมเร่งรัดกระบวนการจัดทำร่างกฎหมาย 4 ฉบับนี้ เพื่อเสนอต่อวธ.และรัฐบาลโดยเร็ว รวมทั้งให้จัดทำร่างกฎหมายลูกคู่ขนานกันไปด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ