ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ นรม.ลงพื้นที่ จ.นครปฐม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 17:03:51 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มคณะประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนครชัยศรี (ศพก.แหลมบัว) ซึ่งได้น้อมนำแนวพระพระราชดำริศาสตร์พระราชาและการประยุกต์เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการทำข้าวอินทรีย์ โดยมีนายณรงค์ กลั่นถือศีล เป็นประธานศูนย์แห่งนี้ ซึ่งมีฐานเรียนรู้ทั้งหมด 7 ฐาน ประกอบด้วย การจัดการศัตรูพืชชุมชน การบริหารจัดการน้ำและการประมง การปศุสัตว์ การปลูกผักในโรงเรือนพลาสติกระบบปิด การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว การทำนาข้าวอินทรีย์ และการทำปุ๋ยหมัก

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง