วธ.ร่วมเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี "เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี” ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทิดทูนสถาบัน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

ข่าวทั่วไป Monday February 26, 2018 16:29 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี "เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี" ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วม
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรรม กล่าวในพิธีเปิดว่า การที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดให้มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี "เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี" โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยส่งกิจกรรมเข้าร่วมโครงการกันจำนวนมาก นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยินดีที่ทุกภาคส่วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้สังคมได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ที่เข้มแข็งในอนาคต อีกทั้งจัดโครงการเพื่อเทิดทูนสถาบัน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาเยาวชน บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชน ดังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลา ๓๙ ปี ที่ผ่านมา
นายกฤษศญพงษ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการเรียนการสอนแล้วการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะนำพาสังคมไทยไปสู่ "สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้" ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าการเรียนรู้ที่มาจากการแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพและการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ประการสำคัญวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" จึงมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญ โดยเฉพาะภารกิจการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องสามารถรองรับความต้องการเรียนรู้ของคนในสังคมได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงเป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นโอกาสและความหวังให้คนทุกเพศ ทุกวัยและทุกชนชั้นในสังคมได้มีโอกาสศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น "ผมเชื่อว่าการที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี "เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี" จะส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต ในนามของกระทรวงวัฒนธรรมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสืบต่อถึงคนรุ่นใหม่ในอนาคต"ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ