ประกันสังคม ร่วมขับเคลื่อนกับ สำนักงาน ป.ป.ท. “สร้างต้นแบบในองค์กร” คว้ารางวัล “หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐ”

ข่าวทั่วไป Tuesday February 27, 2018 15:31 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม (สปส.) คว้าโล่เกียรติคุณในฐานะ "เป็นหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐ" จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในโครงการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) สร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้จากผู้ประกันตน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสได้รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะ "หน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐ" ตามผลการดำเนินงานโครงการรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเสมือน(Virtual Private Network : VPN) จาก พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ภายใต้โครงการ "สำนักงานประกันสังคม ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น" โดยสำนักงานประกันสังคมได้คัดเลือกโครงการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของสำนักงานประกันสังคมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรูปธรรม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สำนักงานประกันสังคมได้รับรางวัลในโครงการดังกล่าวฯ เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการในการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายตัวแทนภาครัฐเพื่อให้บริการประชาชน โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการรับ – จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านสะดวกซื้อ (7-11) เทสโก้โลตัส ชำระเงินผ่านตู้บุญเติม และล่าสุดได้เพิ่มช่องทาง การรับชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง สำหรับโครงการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) โดยจะมีตัวแทนภาครัฐนำระบบ VPN มาใช้ออกปฏิบัติงานรับชำระเงินสมทบมาตรา 40 นอกสถานที่ ซึ่งระบบสามารถจัดทำใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนได้ทันที โดยโครงการดังกล่าวได้ผ่านตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่มีการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล สามารถป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ สร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้จากผู้ประกันตน อีกด้วย เลขาธิการ กล่าวในตอนท้ายว่า ความสำเร็จของโครงการฯ ดังกล่าว เป็นแรงบันดาลในการทำงาน ให้สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อพัฒนาทุกช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้การดำเนินโครงการสำนักงานประกันสังคมใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ