ธรรมศาสตร์จัดงาน 'วันสัญญา ธรรมศักดิ์’ ผู้มีคุณูปการด้านนิติศาสตร์ต่อประเทศ

ข่าวทั่วไป Thursday April 5, 2018 15:32 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดงาน "วันสัญญา ธรรมศักดิ์" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการรำลึกถึง ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประเทศชาติ อดีตประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี และอธิการบดีของ มธ. ผ่านกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ "นายกรัฐมนตรีคนนอก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และแนวโน้มการเมืองไทย" โดยศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ นักวิชาการและนักกฎหมายมหาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และรองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ. นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่น ประจำปี 2560 และรางวัลเรียนดี "ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์"
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร มธ. โทรศัพท์ 02-564-4493 หรือเว็บไซต์ www.tu.ac.th
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า "ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์" เป็นบุคคลต้นแบบที่ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีปณิธานในการดำเนินงานเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ จากคุณูปการที่ ศ.สัญญา มีต่อประเทศชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพกฎหมาย รวมถึงด้านการศึกษาวิชานิติศาสตร์และการทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติไว้หลากหลายบทบาททั้งในด้านการเมืองและการศึกษา อาทิ การเป็น "นายกพระราชทาน" ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวาย 14 ตุลา 2516 โดย ศ.สัญญา เป็นส่วนสำคัญในการช่วยคลี่คลายปัญหาสถานการณ์ให้สงบลงอย่างรวดเร็วและดำเนินการวางโครงสร้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และยังเคยดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำดับที่ 10 และคณบดีคณะนิติศาสตร์ อีกด้วย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดงาน "วันสัญญา ธรรมศักดิ์" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการและเชิดชูเกียรติคุณของ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนา ในหัวข้อ "นายกรัฐมนตรีคนนอก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และแนวโน้มการเมืองไทย" โดยศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ นักวิชาการและนักกฎหมายมหาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และรองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มธ. นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัล โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประเภท "นักศึกษากฎหมายดีเด่น" ประจำปี 2561 ได้แก่ นางสาวตุลยดา วิริยะสุนทรวงศ์ นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรางวัลเรียนดี "ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้แก่ นางสาวญาณิศา ทองเกสร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คะแนน 87.20) รองศาสตราจารย์เกศินี กล่าวทิ้งท้าย
อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงาน "วันสัญญา ธรรมศักดิ์" ประจำปี 2561 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักกฎหมายและลูกศิษย์ศาสตราจารย์สัญญา เข้าร่วมงานจำนวนมาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร มธ. โทรศัพท์ 02-564-4493 หรือเว็บไซต์ www.tu.ac.th

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ
- รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประเภทนักศึกษากฎหมายดีเด่น
รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประเภทนักศึกษากฎหมายดีเด่น เป็นการคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่นที่มีความรู้กฎหมายดีพร้อมด้วยคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นรางวัลคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ได้ทำหน้าที่ผลิตนิติศาสตรบัณฑิตมารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่องยาวนาน

- รางวัลเรียนดี "ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์"
รางวัลเรียนดี "ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์" เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีและไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เพื่อให้เกิดขวัญและ กำลังใจแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ