ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ระยะกลางมีการค้ำประกันวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท “บ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)” ที่ระดับ “AAA/Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 18, 2018 11:03 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันภายใต้โครงการ Medium-term Debenture ในวงเงินรวม 60,000 ล้านบาทของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT หรือ ผู้ออกหุ้นกู้) ที่ระดับ "AAA" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกันของบริษัทภายใต้โครงการ Short-term Debenture ครั้งที่ 1/2560 ที่ระดับ "T1+" พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาทภายใต้โครงการ Medium-term Debenture ที่ระดับ "AAA" ด้วย หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทได้รับการค้ำประกันโดย Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (TMF หรือ ผู้ค้ำประกัน) โดย TMF เป็นบริษัทลูกของ Toyota Financial Service Corporation (TFS) ที่ถือหุ้น 100% โดย Toyota Motor Corporation (TMC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มโตโยต้า บริษัททั้ง 3 แห่งคือ TMF TFS และ TMC ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ "AA-" จาก S&P Global Ratings และระดับ "Aa3" จาก Moody's Investors Service (Moody's) รวมทั้งได้รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นที่ระดับ "A-1+" จาก S&P Global Ratings และ "P-1" จาก Moody's ด้วย TMC รายงานยอดขายรถยนต์รวมที่จำนวน 8.97 ล้านคันในรอบปีบัญชี 2560 (เมษายน 2559-มีนาคม 2560) โดยเพิ่มขึ้น 3.3% จากจำนวน 8.68 ล้านคันในรอบปีบัญชีก่อนหน้า บริษัทมียอดขาย 6.68 ล้านคันในช่วง 9 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยอดขายจำนวน 6.64 ล้านคันในช่วงเวลาเดียวกันของรอบปีบัญชี 2560 ผลประกอบการของบริษัทก็ปรับตัวดีขึ้นจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนและการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น เอเชีย และยุโรป บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,831 พันล้านเยนในรอบปีบัญชี 2560 ลดลง 20.8% จากรอบปีบัญชี 2559 และปรับเพิ่มขึ้น 40.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 2,013 พันล้านเยนใน 9 เดือนแรกของรอบปีบัญชี 2561 อันเนื่องมาจากการอ่อนค่าของเงินเยน บริษัทยังคงมีสถานะทางการตลาดและการแข่งขันที่เข้มแข็งซึ่งได้รับแรงหนุนจากการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตลาดที่กระจายตัวกว้างขวาง ตลอดจนความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และความเสี่ยงทางการเงินที่อยู่ในระดับต่ำ อันดับเครดิตหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะปานกลางของ TLT สะท้อนถึงการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดย TMF ซึ่งอันดับเครดิตของ TMF อยู่บนพื้นฐานของสถานะอันดับเครดิตของ TMC ภายใต้โครงสร้างการค้ำประกันดังกล่าว TMC ได้ทำสัญญาให้การสนับสนุนสินเชื่อ (Credit Support Agreement - CSA) กับ TFS ในขณะเดียวกัน TFS ก็ได้ทำสัญญา CSA กับ TMF ด้วยเช่นกัน ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CSA ดังกล่าว TMC จะทำหน้าที่รักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับรองรับภาระหนี้หุ้นกู้ หรือพันธบัตร และตราสารทางการเงิน (Commercial Paper) อื่น ๆ ของบริษัทลูกซึ่งได้แก่ TFS และ TMF นอกจากนี้ TMC จะเป็นผู้จัดหาสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับเงื่อนไขการ ค้ำประกันของ TMF ด้วย ทั้งนี้ การค้ำประกันของ TMF บังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเป็นการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินตามกำหนดเวลาของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ TLT ภาระการค้ำประกันของ TMF มีสถานะทางกฎหมายอยู่ในระดับเดียวกับตราสารหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ของผู้ค้ำประกันที่ออกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเพิกถอนได้โดยปราศจากการยินยอมทั้งจากตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้ำประกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ำประกันไม่มีภาระในการชำระหนี้แทนในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ด้วยเหตุอันเกิดจากการเข้าแทรกแซงหรือการกระทำต่าง ๆ โดยองค์กรใดใดของรัฐบาลไทย ดังนี้ (1) ระงับการชำระเงินเนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถโอนเงินไปให้นายทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ต้องชำระตามหุ้นกู้ได้ (2) ทำให้ต้องมีการโอนการถือหุ้นข้างมากหรือการควบคุมผู้ออกหุ้นกู้ไปยังองค์กรอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกของกลุ่มโตโยต้า (3) การเวนคืนหรือการโอนซึ่งทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นของรัฐซึ่งมีมูลค่ารวมอย่างน้อย 10% ของมูลค่าสุทธิของสินเชื่อเช่าซื้อสุทธิของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทลูกของผู้ออกหุ้นกู้ และ (4) การเวนคืนหรือการโอนทรัพย์สินให้เป็นของรัฐอันมีผลทำให้ผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทลูกของผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีน้อยมาก แนวโน้มอันดับเครดิต แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนความน่าเชื่อถือของ TMF หรือผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ซึ่งสะท้อนสถานะเครดิตของบริษัทแม่ลำดับสุดท้าย คือ TMC โดยอันดับเครดิตองค์กรในปัจจุบันของ TMC ในระบบ International Scale ที่ระดับ "AA-/Stable" ซึ่งจัดโดย S&P Global Ratings และ "Aa3/Stable" ซึ่งจัดโดย Moody's สะท้อนสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งของ TMC เมื่อเทียบเท่าอันดับเครดิต National Scale ที่ระดับ "AAA" จากทริสเรทติ้ง ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตสำหรับหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ TLT อาจมีการปรับเปลี่ยนหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของ TMC บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT) อันดับเครดิตตราสารหนี้: หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงิน60,000 ล้านบาท ในโครงการ Medium-term Debenture: -TLT184B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 AAA -TLT188B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 AAA -TLT192B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AAA -TLT194A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AAA -TLT198B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 8,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AAA -TLT19NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,280 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AAA -TLT201B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA -TLT202A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA -TLT204A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA -TLT205A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA -TLT208A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA -TLT20NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,120 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA -TLT211A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA -TLT212A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA -TLT21NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA -TLT22DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AAA -TLT22OA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AAA -TLT24OA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AAA - หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 7 ปี AAA หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกันในวงเงิน20,000 ล้านบาท ในโครงการ Short-term Debenture ครั้งที่ 1/2560 T1+ แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ