ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ MOO เกษตรอินทรีย์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 15:57:17 น.
กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems : PGS) โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายวิฑูรย์ เรืองเลิศปัญญากุล ประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในเชิงพื้นที่ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ โดยร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาให้พื้นที่การผลิต ผลผลิต การบริโภคด้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ ภายในปี 2564 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง