กระทรวงเกษตรฯ หารือผู้ประกอบการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เร่งหาแนวทางช่วยเหลือให้เกษตรกรโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้ซื้อในราคาพิเศษ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 08:40:00 น.
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมหารือนโยบายแก่ผู้ประกอบการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เห็นชอบ มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจัดทำโครงการภายใต้มาตรการนี้ 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร และ 2) โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายสถาบันเกษตรกรนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์และช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร จึงได้มีการเชิญผู้ประกอบการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อาทิ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวิภาพไทย สมาคมคนไทยธุรกิจการเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมนวเกษตรกรรมไทย และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมหารือแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย 3 ล้านคนทั่วประเทศ โดยเป็นเกษตรกรรายบุคคลที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. หรือเกษตรกรทั่วไป หรือเกษตรกรผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ ธ.ก.ส. รับขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มีบัตรสวัสดิการสินเชื่อแห่งรัฐ ให้ได้ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาพิเศษและให้ได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสและความมั่นใจให้แก่เกษตรกรในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีและราคายุติธรรม โดยให้สมาคมฯ ไปรวบรวมบริษัทที่จะเข้าร่วมลดราคา ว่าสามารถลดได้ราคาสูงสุดและต่ำสุดเท่าไร ตามความสมัครใจของบริษัทนั้นๆ ผ่านร้านค้าปัจจัยการผลิตที่เข้าร่วมโครงการ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง