พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) : “BBG Young Table tennis” หรือ โครงการ “ให้โอกาส สร้างคน”

ข่าวทั่วไป Tuesday May 8, 2018 08:49 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--สโมสรกีฬา BBG อันเนื่องมาจากพระดำริฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปั้นเยาวชน สร้างคนคุณภาพ กับโครงการ "ให้โอกาส สร้างคน" หรือ "BBG Young Table tennis" โดยสโมสรกีฬาบีบีจี (BBG Club) ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม Ladprao 123 ชั้น M โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao 7 พฤษภาคม 2561 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ "BBG Young Table tennis" หรือ โครงการ "ให้โอกาส สร้างคน" โดยสโมสรกีฬาบีบีจี (BBG Club) ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสระดับประเทศ เข้าฝึกสอนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานสงเคราะห์ฯ มุ่งหวังให้มีทักษะด้านกีฬาเพื่อนำไปสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬามืออาชีพ พร้อมเตรียมงานรองรับในวันกลับคืนสู่สังคม ปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้น ทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้องเข้าใจปัญหาและหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของ "สโมสรกีฬา บีบีจี" (BBG Club) สโมสรกีฬาอันเนื่องมาจากพระดำริฯ ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะในด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยสโมสรกีฬาจะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง ตั้งแต่อยู่ในศูนย์เด็ก กับโครงการ "BBG Young Table tennis" หรือ โครงการ "ให้โอกาส สร้างคน" จนกระทั่งออกมาจากศูนย์ ทางสโมสรจะดำเนินการช่วยเหลือทันทีเพื่อเป็นการลดการกลับสู่วงจรปัญหาแบบในอดีต โดยรับเข้าสู่บ้านของทางสโมสรกีฬา บีบีจี (BBG Club) ทำการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปได้ นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานกรรมการสโมสรกีฬาบีบีจี (BBG Club) กล่าวว่า "ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่ายทั้ง กลุ่มเซ็นทรัล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมกิจการเด็กและเยาวชน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในโครงการ ซึ่งจากการดำเนินงานตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เยาวชนนักกีฬาในโครงการได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีทักษะด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น มีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันตลอดจนได้รับชัยชนะในรายการแข่งขันระดับสากล นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสที่ดีในหลายๆด้านจากสังคมภายนอก โดยความร่วมมือของพวกเราทุกฝ่ายได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า "โอกาส" เป็นจุดเริ่มต้นและองค์ประกอบสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอนาคตให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาส ทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และในปีนี้สโมสรกีฬา บีบีจี (BBG Club) ยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ เพื่อสานต่อความมุ่งหวังของเด็กและเยาวชนให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างแท้จริง สามารถสร้างรากฐานการดำเนินชีวิตที่ดี เติบโตอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ด้วยการเป็นผู้ให้ ตอบแทนสังคม ซึ่งนับเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป" ด้าน กลุ่มเซ็นทรัล โดย นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า "กลุ่มเซ็นทรัล" รู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสร่วมกับ สโมสรกีฬาบีบีจี (BBG Club) จัดทำ โครงการ "ให้โอกาสสร้างคน" หรือ BBG Young Table Tennis ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยวัตถุประสงค์ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่ต้องการฝึกฝนให้เยาวชนที่สนใจในด้านกีฬาได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะที่ถูกต้อง ด้วยศักยภาพของผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสของ กลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งได้รับการรับรองด้านความรู้ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับจากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้เข้าไปให้ความรู้และฝึกทักษะให้เยาวชนชายในบ้านมุทิตา จำนวน 15 คน และเยาวชนหญิงในบ้านปรานี จำนวน 15 คน และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จำนวน 20 คน เพื่อให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส และ ก้าวไปสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพ กลุ่มเซ็นทรัล ให้ความสำคัญและมีนโนยบายเรื่องการให้โอกาสและความเท่าเทียมทางสังคม โดยมีการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ทั้งทางด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร การพัฒนาชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การฝึกอบรมผู้พิการให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ และการฝึกอาชีพเยาวชนจากสถานพินิจพร้อมรับเข้าทำงานกับกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น สามารถสร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคม และ เป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศต่อไป" ด้านนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า "กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้สืบสานพระปณิธานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ด้วยการขยายผลการจัดกิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ปัจจุบัน มีหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสเกือบทุกแห่ง มีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจฝึกซ้อมและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทเบิลจากทุกหน่วยงานในสังกัดกว่า 400 คน มีการขยายผลด้วยการจัดโครงการกีฬาเทเบิลเทนนิสในส่วนภูมิภาคกว่า ๒๔ โครงการ และในปีนี้ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสผ่านการแข่งขันระดับประเทศ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสกับนักกีฬาจากหน่วยงานอื่นๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสอาชีพได้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรม" พร้อมกันนี้ ด้านนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กล่าวถึงการสนับสนุนให้ความร่วมมือกับโครงการ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ คัดสรรเด็กและเยาวชนที่มีความตั้งใจเข้าร่วมการพัฒนาทักษะด้านกีฬา โดยจัดเป็นชั่วโมงกิจกรรมประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้ทำตามความมุ่งหวังสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้ในอนาคต ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สังคมตระหนักถึงเด็กและเยาวชนเหล่านี้ เพราะศักยภาพของพวกเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าเด็กและเยาวชนอื่นๆในสังคม เพียงได้รับโอกาสในการพัฒนาและเปิดพื้นที่ในการแสดงศักยภาพในทางสร้างสรรค์ เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้ไม่น้อย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ