สร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

ข่าวทั่วไป Thursday May 10, 2018 11:22 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อทรงสนทนาธรรม และกราบทูลรายงานความคืบหน้าโครงการจัดสร้าง "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" พระประธาน และโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ให้ทรงทราบให้ฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานโครงการฝ่ายบรรพชิต ทั้งยังทรงมีพระเมตตาประทานแผ่นเงิน ทอง นาคที่ทรงเจิมแล้ว ให้ใช้สำหรับในพิธีเททอง
โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงถวายหนังสือเพื่อขอประทาน พระเมตตากราบทูลเชิญเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน และหล่อพระพุทธรูปบูชา "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" องค์จำลอง ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ สำหรับเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาไว้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ความคืบหน้า
โครงการจัดสร้าง พระประธานขนาดหน้าตัก ๑.๘ เมตร สำหรับประดิษฐานวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดทำขี้ผึ้งต้นแบบเรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมสำหรับในพิธีเททองหล่อพระประธาน
โครงการจัดสร้างวัตถุมงคล "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเช่าบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ และดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วย
๑. พระพุทธรูปบูชา "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" องค์จำลอง มี ๓ ขนาด คือ
- ขนาดหน้าตัก ๔๘ เซนติเมตร เนื้อโลหะบอรน สีพาติน่า
- ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว เนื้อโลหะบอรน สีพาติน่า
- ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว เนื้อโลหะบอรน สีพาติน่า
๒. พระลอยองค์พิมพ์เล็ก ประกอบด้วย
- เนื้อทองคำ
- เนื้อเงิน (รมดำ)
- เนื้อทองแดง (รมดำ)
๓. เหรียญ
- เนื้อทองคำ
- เนื้อเงิน (รมดำ)
- เนื้อทองแดง (รมดำ)
๔. เหรียญนูนต่ำแบบเหรียญกษาปณ์
- เนื้อทองแดง
๕. พระพิมพ์ผง
- เนื้อผง

ปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดทำขี้ผึ้งต้นแบบพระพุทธรูปบูชา "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" (องค์จำลอง) เรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมสำหรับในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปบูชา "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" (องค์จำลอง) ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
รายได้จากการบูชาวัตถุมงคล "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" จะนำไปสนับสนุนโครงการต่างๆ ในพระดำริฯ ซึ่งดำเนินการโดยกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
สำหรับประวัติ พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพุทธรูปว่า "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ซึ่งหมายถึง พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงสร้างขึ้น ออกแบบโดยนายเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ มีพุทธลักษณะปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (วัชรอาสน์) เกศบัวตูม ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบพระเชียงแสน แบบสิงห์หนึ่ง ผสมผสานกับพุทธลักษณะศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย ทวารวดี ศรีวิชัย และศิลปะแบบหริภุญชัย ลำพูน ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. บนกลีบบัว ในตำแหน่งผ้าทิพย์เปรียบดังดอกบัวกำลังผุด สื่อความหมายถึงการเจริญเติบโต เบิกบาน สัญลักษณ์รูปงู ที่ปรากฏบนฐานสื่อถึงเรื่องราวตอนมารผจญในพุทธประวัติ กึ่งกลางฐานมีประติมากรรมรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงกลาง อยู่ตำแหน่งแนวตรงกันกับองค์ประธาน อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และนักษัตรปีเถาะ ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงถึงความหมายของกาลเวลาและความเชื่อ ทั้งนี้ปฏิมากรต้องการออกแบบให้พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เป็นพระที่บ่งบอกถึงยุคสมัยในการสร้าง จึงมีความแตกต่างจากประเพณีนิยมที่เคยทำมา
การออกแบบฐานพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต มิเคยมีปรากฏการออกแบบในลักษณะรูปแบบนี้มาก่อน โดยแต่ละส่วนมีความหมายสัมพันธ์กันก่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์ ตัวองค์พระมีรายละเอียดเส้นริ้วจีวร สังฆาฏิ พลิ้วไหว สื่อความหมายถึงความเมตตา นิ่มนวล อิ่มเอิบของพระพุทธองค์ ด้านหลังมีลายพระหัตถ์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จารึกอักษรเป็นนามของพระพุทธรูปว่า "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" โดยมีความหมายว่า พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสร้างขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ