กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีเปิดงาน HAPPI DBD CLUSTERS

ข่าวบันเทิง ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 17:15:32 น.
กรุงเทพฯ--17 พ.ค.--ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ HAPPI DBD CLUSTERS

เนื่องจาก SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดงาน HAPPI DBD CLUSTERS หรือ กิจกรรมพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ลดต้นทุน สร้างเครือข่ายทางการค้า ขยายโอกาสทางการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs เติบโตได้อย่างเข้มแข็งโดยได้เชิญผู้แทนจาก 6 เครือข่ายคลัสเตอร์ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กว่า 120 ท่าน มาร่วมพบปะ และการแลกเปลี่ยนแนวความคิด เน้นการเชื่อมโยงในส่วนภูมิภาค ต่อยอดไปยังภูมิภาคอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งสร้างโอกาสทางการค้า ตลอดจนประสานความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างโอกาสทางการตลาด ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันและขยายตลาดได้ในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเกิยรติจากนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานเปิดงาน

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ)
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง