ภาพข่าว: บตท. จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 17:14:18 น.
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เมื่อเร็วๆ นี้บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากร บตท. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance :CG) โดยได้รับเกียรติจากคุณเชิดชัย มีคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ (นิติกรเชี่ยวชาญ) สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง