อบรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC ในศตวรรษที่ 21

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 14:06:11 น.
กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญครู อาจารย์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพบพลัง กับ PLC ในศตวรรษที่ 21" (ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี สำหรับครูทุกระดับชั้นทุกประเภทการศึกษา และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)

ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดย คณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้แก่ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
หมายเหตุ: การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- เพื่อเพิ่มความรู้และเข้าใจการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง เพื่อพัฒนาทักษะ 8C ของเด็ก
- เพื่อเสริมสร้างความรู้และเข้าใจการใช้ PLC เพื่อพัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ มีทักษะ 7C ของครู 4.0
- สามารถออกแบบการเรียนรู้เน้นเชิงรุกแบบรวมพลังด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ
- สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เน้น Collaborative Active Learning จำแนกตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ได้
ผู้สนใจสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ โทร. 038-394855-9 และที่ www.chulabookcom
ข่าวที่เกี่ยวข้อง