มจพ.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

ข่าวทั่วไป 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 17:24 น. —ThaiPR.net

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ประธานมูลนิธิร่มฉัตร โดยการสนับสนุนของ ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย - จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ เป็นสักขีพยาน และการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับความร่วมมือไทย-จีน เพื่อร่วมมือสร้างกำลังคนเชิงเทคนิคและวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และพัฒนาทักษะและความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขึ้น ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนงานการจัดกิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดหลักสูตรผลิตวิศวกรเพื่อป้อนอุตสาหกรรมระบบรางทั้งในแบบปริญญาร่วม (double degree) และการฝึกอบรมเฉพาะทาง (non-degree) มหาวิทยาลัยจงหนานได้ร่วมมือทางวิชาการกับของ มจพ. เพราะ มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นหนักในการผลิตช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี และวิศวกรปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังเช่นที่ในปีล่าสุด Times Higher Education ได้จัดอันดับให้ มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับโลกในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น มจพ. มีหลักสูตรและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมระบบรางและรถไฟความเร็วสูง รวมถึงพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบรางอยู่แล้ว ดังเช่นที่ในปัจจุบัน มจพ. ได้ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างชุดจำลองการขับรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านระบบรางของทั้งสองมหาวิทยาลัยจึงเป็นตัวกลางเชื่อม 2 มหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน นำไปสู่ความร่วมมือดังกล่าว โดยระยะแรกมุ่งเน้นไปที่การฝึกการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในโครงการ 2+2 สำหรับความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรนานาชาติเฉพาะเรื่องระบบรางและรถไฟความเร็วสูงในระดับปริญญาตรี แบบ 2+2 คือเรียนที่ไทย 2 ปี และจีนอีก 2 ปี ปัจจุบัน มจพ. ได้มีการประสานงานเพื่อคัดเลือกนักศึกษาจาก มจพ.ไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมระบบราง มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจำนวน 20 คน นอกจากนี้ได้วางแผนและดำเนินการจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วมด้านวิศวกรรมโยธาเน้นหนักด้านงานโยธาในระบบรางและการเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการขั้นสูงด้านนี้ในประเทศจีน นอกจากนี้ มจพ. ได้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการโดยได้วางแผนจะจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมวัสดุและการซ่อมบำรุงระบบรางในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจงหนาน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ประธานมูลนิธิร่มฉัตร เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับความร่วมมือไทย-จีน ปัจจุบันสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องการเป็นศูนย์กลางของโลกในประเทศไทยเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อการตอบสนองความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศจีน รวมถึงความต้องการเรียนภาษาจีนและศึกษาวัฒนธรรมจีน โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เช่น การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) การจัดสอบ HSK หรือการสอบวัดความรู้ภาษาจีน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยจงหนานและสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ถือเป็นเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการในโครงการระดับประเทศที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ 4.0 ของประเทศไทย และโครงการ "One Belt, One Road" หรือ "อีไต้อีลู่" ของประเทศจีน เนื่องด้วยประเทศจีนมีระบบรถไฟความเร็วสูงชั้นแนวหน้า ส่งผลต่อเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงในอาเซียนเป็นอย่างมาก กอปรกับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศซึ่ง มจพ. พร้อมเป็น Hub ทางด้านวิศวกรรมระบบราง รวมถึงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น ๆ เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอากาศยาน โดย มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยทางวิศวกรรมของรัฐเพียงแห่งเดียวที่มีวิทยาเขตอยู่ที่จังหวัดระยองและมีศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่ออุตสาหกรรมที่พร้อมให้บริการฝึกอบรมกำลังคนในพื้นที่ EEC อีกทั้งได้พัฒนาหลักสูตรครูช่างชั้นสูงไทย – เยอรมัน ที่มีเนื้อหาเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านแมคาทรอนิกส์และครูฝึกในสถานประกอบการ นอกจากนี้ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ EEC เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยปัจจุบันมีโครงการพัฒนากำลังคนด้านหุ่นยนต์ ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มมหาวิทยาลัยในพื้นที่ผ่านโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนงานการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง มจพ. สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ