บอร์ดอำนวยการจัดงานรำลึก 250 ปี กรุงธนบุรี เห็นชอบจัดนิทรรศการ “250 ปี ธนบุรีรำลึก” จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 2 รายการ พร้อมทำเป็นอี-บุ๊คเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

ข่าวทั่วไป Thursday June 7, 2018 11:47 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมรับทราบโครงการจัดงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เนื่องในโอกาสที่กรุงธนบุรีมีอายุครบ 250 ปี ในปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นวาระสำคัญยิ่งที่รัฐบาลและปวงชนชาวไทยจะได้จัดงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรี และเพื่อให้ปวงชนชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์และการธำรงรักษาเอกราชของชาติบ้านเมือง รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษได้เสียสละอุทิศตนสร้างชาติบ้านเมืองให้ความผาสุกร่มเย็น และเกิดความรักสามัคคี ร่วมมือกันธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยให้มั่นคงสืบไป รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 89/2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการฯ และกรรมการจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งหมด 26 คน อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่กำหนดรูปแบบ แนวทางการจัดงานและกิจกรรมงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีให้เหมาะสม และพิจารณามอบหมายภารกิจตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานฝ่ายต่างเพื่อช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร นายวิษณุ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมรับทราบการจัดกิจกรรมรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ของหน่วยงานต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 28 ธันวาคม 2561 อาทิ กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะแหล่งโบราณสถานสมัยธนบุรี จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับสมัยธนบุรีตลอดทั้งปี 2561 การแสดงโขนตอนพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสัมมนาผลงานด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์สมัยกรุงธนบุรี ในเดือน ก.ค.-ส.ค.2561 กองทัพเรือและมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจัดโครงการ "250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา" ในเดือน ต.ค.-พ.ย.2561 จังหวัดระยองจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขณะที่ภาคเอกชนจัดกิจกรรมและนิทรรศการในเรือสำเภาจีน เพื่อสะท้อนถึงประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นต้น รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ กรมศิลปากรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดนิทรรศการ "250 ปี ธนบุรีรำลึก" โดยจัดแสดงนิทรรศการ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยกรุงธนบุรีในเดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคม 2561 ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกฯ และจัดทำเป็นอี-บุ๊ค เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมศิลปากร 2 รายการ ได้แก่ 1. "ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี" และ 2. "พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉบับเยาวชน" พร้อมภาพประกอบ 4 สี ซึ่งกรมศิลปากรจะดำเนินการจัดพิมพ์ต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ