รมช.กษ.และเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประขุมและลงพื้นที่ตรวจราชการ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล จ.อุทัยธานี

ข่าวทั่วไป 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 16:53 น. —ThaiPR.net

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี และการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินตามคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ทั้งนี้ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้ เพื่อติดตามงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ณ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ชุมชนที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ในการนี้ นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมด้วยนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายรัฐกรณ์ บกแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกร ให้การต้อนรับ รวม 300 ราย ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำการเกษตรแบบยั่งยืนและทำการเกษตรที่สร้างจิตสำนึกการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ได้ให้การสนับสนุน นำสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นผลิตผล กล้าไม้ พันธุ์ไม้สมุนไพรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมาจำหน่ายในงานนี้ด้วย ทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเกษตรกรร่วมอาชีพ และผู้สนใจที่มาร่วมงานอีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ