รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์

ข่าวทั่วไป Monday June 11, 2018 17:45 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์ เกี่ยวกับระบบในการปฏิบัติงาน พร้อมผลักดันการยกระดับระบบขนส่งสินค้าของประเทศ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งสินค้าของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าต้องมีความทันสมัย รองรับความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันกับภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้สนับสนุนการพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ และในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนงานก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์แห่งใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานคัดแยกในอนาคต ทั้งนี้ ศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์ เป็นลำดับที่ 2 ของศูนย์ไปรษณีย์ในระดับภูมิภาค มีความสำคัญกับระบบงานส่งต่อสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งรับผิดชอบการส่งต่อชิ้นงานระหว่างศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ ก่อนการจัดส่งถึงผู้รับตามที่อยู่ปลายทางที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆ ในภาคเหนือตอนล่าง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ