ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลา ปิโตรเลียม ส่งเสริมการเรียนรู้จัดอบรมวิชาชีพให้นักเรียน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 23 มกราคม 2561 11:05:32 น.
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยมุ่งหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและอาจจะพัฒนาต่อยอดเป็นรายได้สำหรับตนเองและครอบครัวในช่วงวันหยุดและในอนาคตต่อไป ในการนี้มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมการทำกะปิและทำเหรียญโปรยทานให้ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลคลองวาฬร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียน 55 จังหวัด อย่างใกล้ชิด

จากการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2530 ส่งผลให้มูลนิธิ EDF เป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนในวงกว้าง รวมทั้งได้รับการยกย่องจากองค์กรต่างๆ ด้วยรางวัลการทำงาน อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยม "องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย" ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์" รางวัลคนดีต้นแบบ "คุณธรรมไทย" จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจสนับสนุนทุนการศึกษา หรือร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่อีเมล public@edfthai.org โทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง