ทปอ. เผย 9 อันดับนักเรียนคะแนนสูงสุดรอบแอดมิชชั่น พร้อมเตรียมประกาศผลอย่างเป็นทางการ 18:00 นี้ ผ่าน 12 ช่องทางออนไลน์

ข่าวทั่วไป Wednesday July 4, 2018 12:29 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ - ทปอ. สรุปผล TCAS 4 รอบมีผู้มีสิทธิ์ศึกษารวม 227,583 ราย พร้อมเผยสถาบันอุดมศึกษายังเปิดรับตรงอิสระอีกกว่า 3 หมื่นที่นั่ง - ทปอ. เผย 5 อันดับคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด ปลื้มสาขาผลิตครู คว้า 3 อันดับรวด ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จากการเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission มีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 52,535 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 44,476 คน โดยในจำนวนดังกล่าว มีนักเรียนที่มีผลคะแนนโดดเด่น ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 9 ราย โดยผู้ที่คว้า อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน 91.29 สอบได้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา อัตราการแข่งขัน 1:110 โดย ทปอ. กำหนดประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้ในวันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถ ตรวจสอบผลการคัดเลือก ได้ 12 ช่องทางออนไลน์ อาทิ www.cupt.or.th www.campus-star.com ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทปอ.ยังกำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ จำนวน 35,765 คน โดยนักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้โดยตรง ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากการเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission เพื่อสอบเข้าใน 3,303 คณะ/สาขาวิชา รวม 62 สถาบัน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทปอ. ได้ทำการสรุปข้อมูลมีผู้สมัครรวมมีจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 52,535 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 44,476 คน โดยจากข้อมูลดังกล่าว พบว่าคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1. คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(เกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา อัตราการแข่งขัน 1 : 110 อันดับ 2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1 : 92 อันดับ 3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1 : 90 อันดับ 4. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อัตราการแข่งขัน 1 : 67 และ อันดับ 5. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1 : 56 ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า ทปอ. ขอแสดงความยินดีขอชมเชยนักเรียนที่มีผลคะแนนโดดเด่น ได้คะแนนสูงสุด ผ่านระบ TCAS รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัครAdmission ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 ราย ได้แก่ อันดับที่ 1นางสาวชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน 91.29 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 2 นายวิศรุต กองสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้คะแนน 87.19 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 3 นางสาวชุติกาญจน์ กวีวรญาณสกล โรงเรียนราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ได้คะแนน 85.85 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับที่ 4 นางสาวฐิตาภรณ์ ชูโต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน 85.63 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 5 นายชญาพงศ์ สุวรรณชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรีได้คะแนน 84.64 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 6 นางสาวนิธินันท์ ลีธนะกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัด นครปฐม ได้คะแนน 84.22 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 7 นายโสภณ โพธิรัชต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน 83.91 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 8 นางสาวปณิดา เพชรไพรินทร์ โรงเรียน ชุมแพศึกษา ขอนแก่น ได้คะแนน 82.80 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 9 นายชัชพล พงษ์เย็น โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้คะแนน 82.48 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า การประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบTCAS รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission จะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ได้ 12 ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.cupt.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผล อาทิwww.campus-star.com www.dpu.ac.th www.eduzones.com www.unigang.com www.trueplookpanya.com www.utcc.ac.th ฯลฯ โดยหลังจากนี้สำหรับผู้ที่มีชื่อในการประกาศผลดังกล่าวจะต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม นี้ ตามที่สถาบันต่างๆ กำหนดโดยนักเรียนต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง ด้าน รศ. เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ทปอ.กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จำนวน 35,765 คน โดยนักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้โดยตรง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจากข้อมูลล่าสุดตั้งแต่การเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS ทั้ง 4รอบ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ศึกษารวมจำนวน 227,583 ราย อย่างไรก็ตาม ทปอ. มีเจตนาและนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบ เพื่อสร้างความเสมอภาคด้านโอกาสในการเข้าศึกษาต่ออย่างเท่าเทียม ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ