กลุ่มทรู คว้าใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ก้าวสู่องค์กรสีเขียวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 15:54:12 น.
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--ไอเดียเวิร์คส์คอมมิวนิเคชั่นส์

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงาน รับมอบใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ โดยนายจิโรจ ณ นคร (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ในฐานะที่กลุ่มทรู เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 ซึ่งกลุ่มทรู ได้ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำระบบ Environmental Management System (EMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 14001: 2015 มากำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การลดการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำ รวมถึงการจัดการของเสียอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถผ่านการรับรองในครั้งนี้ ซึ่งหัวใจของความสำเร็จ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงที่ผลักดันนโยบาย และกระจายไปสู่การปฏิบัติการของพนักงาน โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน นับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้กลุ่มทรู มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรสีเขียวที่มีความยั่งยืนต่อไป"

นายจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ขอแสดงความยินดีแก่บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในโอกาสที่ผ่านการรับรอง ISO 14001: 2015 สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มทรู มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 นี้ เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการป้องกันมลพิษที่ได้การยอมรับในระดับสากล ช่วยให้องค์กรที่นำระบบการจัดการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ สามารถปฏิบัติ ติดตามผล และปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย อันนำไปสู่การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร และยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติให้แก่องค์กรที่ผ่านการประเมินอีกด้วย ซึ่งเอสจีเอส (ประเทศไทย) พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิด ให้คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มทรูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์กรสีเขียวตามที่ตั้งใจไว้"

ทั้งนี้ กลุ่มทรู ได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด อาทิ ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ณ สถานีฐานในโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น รวมถึงส่งใบแจ้งค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า (e-Bills) เพื่อลดการใช้กระดาษ นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมสีเขียวต่างๆ อาทิ แอปพลิเคชัน "C-ro" ที่รณรงค์ให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยคาร์บอน โดยประมวลผลจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแอปพลิเคชัน "We Grow" อีกหนึ่งกลไกลที่ช่วยสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคดิจิทัล ให้ปลูกแล้วแชร์ข้อมูลผ่านแอป ติดตามอัพเดทการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้เป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลความรู้เรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง