ม.สงขลานครินทร์ นำประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต พร้อมสื่อ 5 จังหวัดและส่วนกลาง ชมวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี เสริมระบบ PSU System

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 17:21:04 น.
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 นำสื่อมวลชนภาคใต้และส่วนกลาง และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขต กว่า 60 คน ชมผลงานและนวัตกรรม ของวิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานี เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายและความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยทางสื่อมวลชน เสริมความเป็นหนึ่งเดียวของ ระบบ PSU System

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวเปิดโครงการว่า กิจกรรมในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในภาระหน้าที่ของประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ที่จะสร้างเครือข่ายการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างนักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน โดยครั้งนี้เป็นที่น่ายินดีที่ว่ามีทั้งสื่อส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา และสื่อใน 5 จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะทำให้ข่าวสารมหาวิทยาลัยจะได้มีโอกาสเผยแพร่และมีการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น

ภายใต้การบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และคณะผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้มีการเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี ระหว่างปี. 2561 – 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนให้การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถยืนหยัดและก้าวข้ามความท้าทายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยยึดหลักการสานพลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จใน 5 ประเด็น คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก การขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ สร้างแบบการเรียนรู้ใหม่และสู่ความเป็นนานาชาติ และ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

ทั้งนี้ หนี่งในประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งถือเป็นแนวทางการดำเนินงาน คือการจัดระบบนิเวศเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งในประเด็นหลังได้กล่าวถึง การออกแบบการสื่อสารมหาวิทยาลัยกับประชาคม ทั้งในและระหว่างวิทยาเขต และรวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานกันระหว่างประชาสัมพันธ์ทุกวิทยาเขต และสื่อมวลชนทั้งในพื้นที่และในส่วนกลาง

"กิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสเข้ามารู้จักกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในวิทยาเขตอื่นๆ นอกจากจังหวัดที่สื่อรับผิดชอบอยู่ จะทำให้ได้รู้จักและเข้าใจบทบาทของมหาวิทยาลัย และมีโอกาสรู้จักบุคลากรของวิทยาเขตอื่นเพื่อความสะดวกหากจะต้องมีโอกาสประสานงานกันในครั้งต่อไป ถือเป็นการนำสื่อมวลชนมามีส่วนร่วมในระบบ PSU System หรือ ความเป็นหนึ่งเดียวใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยด้วย" รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าว

สำหรับกิจกรรมในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ปี 2561 มีการนำชมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะแพทยศาสตร์ และหอประวัติมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตหาดใหญ่ และชมงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการชุมชน พิพิธภัณฑ์ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ที่วิทยาเขตปัตตานี และนำชมสถานที่สำคัญในตัวเมืองปัตตานี นอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัยเด่นๆ ของวิทยาเขตภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง มาวางแสดงที่วิทยาเขตหาดใหญ่ในวันเปิดโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง