ชาวรามคำแหงร่วมปฏิญาณตน-เดินรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา

ข่าวทั่วไป 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 16:01 น. —ThaiPR.net

ชาวรามคำแหงร่วมปฏิญาณตน-เดินรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา

บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" มุ่งปฏิบัติตนรักษาศีล ลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสุรา พร้อมสร้างค่านิยมที่ดี ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม "ชาวรามฯ งดเหล้าเข้าพรรษา" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และนำบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ลงนามและประกาศเจตนารมณ์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" รวมทั้งร่วมเดินรณรงค์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ชาวรามคำแหงร่วมปฏิญาณตน-เดินรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการดำเนินโครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม "ชาวรามฯ งดเหล้าเข้าพรรษา" เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมใจกันปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามรอยพระพุทธศาสนา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการลงนามและกล่าวปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงพิษภัย ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีบุคลากร นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วม จำนวน 2,000 คน

ชาวรามคำแหงร่วมปฏิญาณตน-เดินรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นับเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน ทั้งปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย ปัจจุบันปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี จากสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายควบคุมและลดปริมาณการบริโภค ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ รวมทั้งจำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

ชาวรามคำแหงร่วมปฏิญาณตน-เดินรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษา

นักเรียน นักศึกษา เป็นวัยที่ต้องระวังตัวไม่ให้ถูกชักจูงเข้าไปอยู่ในวงจรของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องหมั่นเตือนตัวเอง ครอบครัว และคนรอบข้างด้วย การงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับ"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวรามคำแหงทุกคน จะได้ปฏิบัติตนรักษาศีล ร่วมกันปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้คำขวัญ "ลด ละ เลิก สุรา พาครอบครัวเป็นสุข" ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีของสังคมไทยต่อไป จากนั้น อธิการบดี ม.ร. นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ความว่า "ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิษฐานปฏิญาณตน ลด ละ เลิก ดื่มสุรา เนื่องในโอกาส เทศกาลเข้าพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่สถิต ณ ที่นี้ ทั้งบารมี แห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และคุณความดีที่ได้กระทำในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า พร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ"

ต่อจากนั้น อธิการบดี ม.ร. เปิดป้ายรณรงค์ "งดเหล้าเข้าพรรษา" พร้อมทั้งนำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เดินรณรงค์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ