คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่ามงานแถลงข่าวผลการศึกษาโครงการวิจัย

ข่าวทั่วไป 14 กันยายน พ.ศ. 2561 14:28 น. —ThaiPR.net

กำหนดการแถลงข่าว ผลการศึกษาโครงการ "ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพราง (Nominee) เพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมบริการให้ สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน" วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 – 12:00 น ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ 09:30 น. – 10:00 น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง 10:00 น. – 10:20 น. พิธีกรนาเข้าสู่พิธีการ โครงการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรา สุก เพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาคบริการและ การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 10:20 น. – 11:15 น. แถลงผลการวิจัยโครงการข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทน อำพราง

 • กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและแนะนำกระบวนการทำงานบูรณาการระหว่าง หน่วยงานต่างๆ ตาม

(Nominee) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการของวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมในโซ่

อุปทานอุตสาหกรรมบริการให้สามารถแข่งขันได้อย่าง ยั่งยืน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย สุเวชวัฒนกูล กล่าวถึง ภาพรวมของ โครงการและผลการศึกษา

กิจกรรมของตัวแทนอำพราง (Nominee) ในมิติ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุ่น วิชชุไตรภพ กล่าวถึง ผลการศึกษากิจกรรม ของตัวแทนอำพราง

(Nominee) ในมิติของกฎหมาย

11:15 น. – 11:45 น. ถาม – ตอบข้อสงสัย

11:45 น. – 12:00 น. พิธีรับมอบผลการศึกษาโครงการข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกัน ตัวแทนอำพราง

(Nominee) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในโซ่

อุปทานอุตสาหกรรมบริการให้สามารถแข่งขันได้ อย่างยั่งยืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรมการท่องเที่ยว
 • กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
 • หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
 • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
 • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
 • สมาคมท่องเที่ยวขนอม

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ