คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่ามงานแถลงข่าวผลการศึกษาโครงการวิจัย

ข่าวทั่วไป Friday September 14, 2018 14:28 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--นิด้าโพล

กำหนดการแถลงข่าว
ผลการศึกษาโครงการ "ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพราง (Nominee) เพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมบริการให้ สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน"
วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 – 12:00 น
ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

09:30 น. – 10:00 น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง
10:00 น. – 10:20 น. พิธีกรนาเข้าสู่พิธีการ
- กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและแนะนำกระบวนการทำงานบูรณาการระหว่าง หน่วยงานต่างๆ ตาม
โครงการฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศรา สุก เพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาคบริการและ
การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10:20 น. – 11:15 น. แถลงผลการวิจัยโครงการข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทน อำพราง
(Nominee) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการของวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อมในโซ่
อุปทานอุตสาหกรรมบริการให้สามารถแข่งขันได้อย่าง ยั่งยืน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย สุเวชวัฒนกูล กล่าวถึง ภาพรวมของ โครงการและผลการศึกษา
กิจกรรมของตัวแทนอำพราง (Nominee) ในมิติ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุ่น วิชชุไตรภพ กล่าวถึง ผลการศึกษากิจกรรม ของตัวแทนอำพราง
(Nominee) ในมิติของกฎหมาย
11:15 น. – 11:45 น. ถาม – ตอบข้อสงสัย
11:45 น. – 12:00 น. พิธีรับมอบผลการศึกษาโครงการข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกัน ตัวแทนอำพราง
(Nominee) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในโซ่
อุปทานอุตสาหกรรมบริการให้สามารถแข่งขันได้ อย่างยั่งยืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- กรมการท่องเที่ยว
- กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- กรมสรรพากร
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
- สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
- สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
- สมาคมท่องเที่ยวขนอม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ